Zou ik willen investeren in Windows 8?

Het is nu bijna 6 maanden geleden dat Microsoft  hun nieuwe besturingssysteem lanceerde, Windows 8. Microsoft stelt dat de overgang van Windows 7 naar Windows 8  hun grootste up-to-date is. De belangrijkste wijzigingen in het besturingssysteem hebben veel mensen in twijfel of ze wel willen investeren in Windows 8. Hier bij www.mysecuritycenter.com, hebben we een kijkje genomen in het nieuwe besturingssysteem van Microsoft en hebben de voor-en nadelen met Windows 8 geïdentificeerd,die de aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden.
Wat is Windows 8?
Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft Windows 8 is geïnspireerd door de populariteit die tablets en smartphones hebben gekregen in de afgelopen jaren. Oude operationele programma’s in het systeem zijn vervangen door Apps en een betere touch-technologie die is geïmplementeerd om de navigatie-ervaring voor Windows 8 gemakkelijker te maken
Nieuwe functies
– Touch-functie: Hoewel Windows 7 dit al had, heeft het nieuwe besturingssysteem de touch-functie naar een hoger niveau genomen. Met de touch-functie is de gebruiker in staat om snel en gemakkelijk  met documenten en programma’s te wisselen,en dit ook met in-en uitzoomen op het scherm kan doen.
 – Oppervlakte: Het nieuwe oppervlak is een combinatie tussen een PC en een tablet. Het menu Start in Windows 8 is hetzelfde als het Start Screen op Windows Phone. Alle programma’s in het besturingssysteem zijn vervangen door Apps die je kunt downloaden van Windows Store, en alle commando’s  zijn eveneens  vervangen door de touch-technologie die we al kennen van tablets en smartphones.
.
– Charms: ‘Windows 8 Charms’ is een totaal nieuwe en andere functie van Windows. Charms is een klein menu dat verschijnt als u de muis door de rechterkant van het scherm op uw computer sleept of op uw tablet met uw vingers. Het menu bestaat uit essentiële functies zoals; Access Start Screen, zoeken, delen, apparaten en Instellingen. Zo kan de Search Charm worden gebruikt om niet alleen te zoeken op het internet, maar ook door middel van al je apps
– Meerdere schermen: Windows 8 is verbeterd met de mogelijkheid om meerdere schermen te gebruiken. Het nieuwe besturingssysteem biedt u de mogelijkheid om je startscherm op een scherm te gebruiken, en je bureaublad op de andere. Een andere functie is dat u verschillende achtergronden kunt gebruiken op de schermen, en  je ook de mogelijkheid geeft om uw scherm te splitsen in twee schermen, zodat u b.v.  uw werk-gerelateerde taken aan de ene kant van het scherm kunt hebben en uw prive zaakjes aan de andere kant van het scherm. 
 – Windows Store: Hoewel Windows Store geen nieuwe functie is, is het nu des te belangrijkervoor het besturingssysteem dan ooit tevoren. Windows winkel geeft u de mogelijkheid om allerlei gratis en betaalde apps te downloaden. Bovendien kunt u eenvoudig updates downloaden voor de apps die u geïnstalleerd heeft op uw pc, tablet of smartphone
voordelen:
– Snelste Windows ooit: Windows 8 is het snelste besturingssysteem van Microsoft tot nu toe. Niet alleen is het snel op te starten, maar de algemene snelheid van het systeem is ook snel.
. Beter geheugenbeheer: Het nieuwe besturingssysteem heeft een beter geheugen management. De Apps laat minder sporen op uw computer achter, wat resulteert in lagere geheugengebruik.
– Betere levensduur van de batterij: De levensduur van de batterij wordt verlengd met Windows 8. Het besturingssysteem zet Apps en programma’s op het bureaublad tijdelijk af als de pc slaapt.
– Apparaat ondersteuning: Windows 8 geeft u een betere kans om meerdere schermen te gebruiken. Verder is USB 3.0 direct geïmplementeerd in het systeem.
– Windows Store: Windows Store maakt het mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe en bestaande applicaties te downloaden en bij te werken op uw pc, tablet of smartphone.
– Prijs: Als u al met Windows 7, XP of Vista, hebt u de mogelijkheid om uw versie te upgraden naar Windows 8 voor de kleine prijs van 39,99 euro.
Toekomst: Windows 8 heeft alle mogelijkheden om het gewenste besturingssysteem van de toekomst te worden. Waarschijnlijk zullen meer programma’s in de toekomst worden gemaakt speciaal voor dit soort platform
Nadelen
– Start Scherm en menu: Het “Metro” Start Screen voor Windows 8 kan niet worden gewijzigd naar het oorspronkelijke Start Screen. Bovendien is ook het Start Menu van het bureaublad verdwenen.
– Niet voor iedereen: Niet alle CPU’s kunnen de nieuwe Windows 8 draaien. Vooral CPU’s  kleiner dan 1 GHz lopen risico’s.
Geen essentiele veranderingen: Behalve de touch-functie en de nieuwe oppervlakte, biedt Windows 8 niet echt grote belangrijke verbeteringen in verhouding met de vorige versie van het besturingssysteem.
– Slechte beveiliging: Een recente test van het besturingssysteem laat zien dat Windows 8 het mogelijk maakt 15 van de 100 meest voorkomende malware-programma’s er door laat. Daarom is het een noodzaak om een alternatieve veiligheidsoplossing te ïnstalleren die actief is op uw PC. Zorg ervoor dat u niet twee antivirusprogramma’s tegelijk gebruikt, want deze kunnen met elkaar conflicteren.
onze aanbeveling
Denk na over wat voor soort behoeften u nodig heeft als een pc-gebruiker. Vindt u het gemakkelijk om vertrouwd te raken met nieuwe systemen? Als u een tablet of een Windows-of Android-telefoon heeft dan moet u  verandering onmiddellijk overwegen. Als u meer comfortabel bent met het oude Microsoft Office-pakket, omdat u alle functies weet of als u een oudere computer (meer dan vijf jaar) hebt, is het de moeite waard niet om je geld aan een upgrade te besteden

Should I invest in Windows 8?

It has now been almost 6 months since Microsoft launched their new operating system, Windows 8. Microsoft states that their transition from Windows 7 to Windows 8 is their biggest up to date. The major changes in the operating system have put many people in doubt whether they should invest in Windows 8. Here at www.mysecuritycenter.com, we have taken a look at Microsoft’s new operating system and have identified the pros and cons with Windows 8, which might influence your purchase decision.
What is Windows 8?
Microsoft´s new operating system Windows 8 is inspired by the popularity which tablets and smartphones have had in recent years. Old operating programs in the system have been replaced by Apps and a better touch-technology has been implemented to ease the navigation experience for Windows 8.
New features
        Touch-feature: Even though Windows 7 already had it, the new operating system has taken the touch-feature to the next level. The touch-feature allows the user to quickly and easily move around the documents and programs, as well as zooming in and out on the screen. 
        Surface: The new surface is a combination between a PC and a tablet. The Start Menu in Windows 8 is the same as the Start Screen on Windows Phone. All programs in the operating system has been replaced by Apps you can download from Windows Store, and all commands have
         likewise been replaced by the touch-technology we already know from tablets and smartphones. 
        Charms: ‘Windows 8 Charms’ is a totally new and different feature to Windows. Charms is a small menu which appears if you mouse through the right side of the screen on your computer or drag out with your fingers on your tablet. The menu includes essential functions as; Access Start Screen, Search, Share, Devices and Settings. For example, the Search Charm can be used to search through not only the internet, but also through all your Apps. 
        Multiple Screens: Windows 8 have improved the ability to use multiple screens. The new operating system gives you the possibility to have your Start Screen running on one screen, and your Desktop on the other. Other features allow you to use different backgrounds on the screens, and also gives you the possibility to split your screen into two screens, so you for example can have your work-related tasks on one side of the screen and your private encounters on the other side of the screen. 
        Windows Store: While Windows Store is not a new feature, it is now more essential for the operating system than ever before. Windows store gives you the possibility to download all kinds of free and paid Apps. Furthermore, you can easily download updates for the Apps you have installed on your PC, tablet or smartphone. 
Pros:
        Fastest Windows ever: Windows 8 is the fastest operating system from Microsoft to date. Not only does it boot fast, the general speed of the system is fast as well. 
        Better memory management: The new operating system has a better memory management. The Apps leaves fewer traces on your computer, which results in lower memory usage. 
        Better battery life: The battery life is extended with Windows 8. The operating system suspends Apps and programs on the desktop while the PC is at sleep. 
        Device support: Windows 8 gives you a better opportunity to use multiple screens. Furthermore, it has USB 3.0 implemented directly into the system. 
        Windows Store: Windows Store allows to you easily and quickly download new and update existing Apps to your PC, tablet or smartphone. 
        Price: If you are already using Windows 7, XP or Vista, you have the opportunity to upgrade your version to Windows 8 for the small amount of 39.99 USD. 
        Future: Windows 8 has all the possibilities to become the preferred operating system of the future. Most likely more and more programs in the future would be built specially for this kind of platform. 
Cons:
        Start Screen and Menu: The “Metro” Start Screen for Windows 8 cannot be changed back to the original Start Screen. Furthermore, the Start Menu has also disappeared from the Desktop. 
        Not for everyone: Not all CPU’s can run the new Windows 8. Especially CPU’s smaller than 1GHz are at risk. 
        No essential changes: Apart from the touch-feature and the new surface, Windows 8 does not really offer you any major improvements from the previous version of the operating system. 
        Bad security: A recent test of the operating system shows that Windows 8 allows 15 out of the 100 most common malware-programs to slip through. Therefore, it is a necessity to have an alternative safety solution installed and running on your PC. Be sure though not to have two antivirus programs running simultaneously, as they can conflict with each other. 
Our recommendation
Think about what kind of needs you have as a PC user. Do you find it easy to familiarize yourself with new systems? If you have a tablet and a Windows or Android phone then you should consider changing immediately. If you are more comfortable with the old Microsoft Office package, because you know all the functions or if you have an older computer (over five years), it may not be worth spending money on an upgrade.

Dit is de reden waarom de politie virus was zo effectief!

 

De Oost-Europese hackers, die achter het wereldwijde nep politie-virus zaten , zijn gearresteerd nadat zij miljoenen met hun oplichterij verdienden. Meer dan 30 landen zijn hiervan de dupe sinds 2011, toen het virus voor het eerst werd ontdekt. Security Expert Janus R. Nielsen van de antivirus-bedrijf www.mysecuritycenter.com legt uit wat dit virus zo effectief maakte.

 

Afgelopen week arresteerde Europol en de Spaanse politie 11 van de vermoedelijke criminelen die achter het zogenaamde politie virus zaten en dit op meer dan 30 landen gemunt hadden, ook het Verenigd Koninkrijk. De leider van de criminele bende, een 27-jarige Rus, werd gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl 10 andere leden, waaronder zes Russen, twee Oekraïners en twee Georgiërs werden gearresteerd aan de Costa del Sol in Spanje.

 

Het virus bevroor de beoogde computer met een schermafdruk van de “politie”, waarin staat dat de gebruiker illegale websites had bezocht en een boete moest betalen om te de computer weer te openen. Europol meldt dat zij 48 varianten hebben vastgesteld van dit virus, dat voor het eerst twee jaar geleden werd ontdekt.
Directeur van Europol Rob Wainwright vertelde Reuters dat het virus miljoenen heeft gemaakt voor de oplichters. “Als we rekening mee houden dat de gemiddelde boete 100 euro ($ 130) was en 3 procent betaald, dan is de geschatte schade miljoenen euro’s,” zei hij.

 

Ook Britse gebruikers zijn getroffen door het virus van “De Britse politie.” Overeenkomend met politiebureaus in het hele land, bevestigt security expert Janus R. Nielsen van het antivirus-bedrijf www.mysecuritycenter.com .We hebben veel vragen ontvangen van de Britse gebruikers, slachtoffers van de zwendel die niet wisten hoe ze hun computer weer functioneel konden krijgen.

 

“Dit politie virus bestaat uit verschillende Trojaanse paarden die legitieme software, die de gebruiker installeert te goeder trouw na bootst. Dit gecombineerd met het feit dat het voortdurend automatisch wordt geupdate betekent dat een antivirusprogramma dit niet opvangt. Zodra het virus is geïnstalleerd, kan het contact opnemen met de oorspronkelijke server en zodanig externe toegang tot uw computer vanaf elke plek in de wereld krijgen – een soort van spyware “, legt hij uit.

 

Janus R. Nielsen heeft het scherm onderzocht dat verschijnt wanneer het virus is geïnstalleerd, en hij heeft een aantal suggesties over de vraag waarom dit specifieke virus zo effectief is geweest. “Ten eerste, is het vertaald in de taal van elk land, en bijna zonder spelfouten. Ook is er een logo van de nationale politie, zodat het lijkt op een officieel verzoek. Het speelt zwaar op de natuurlijke angst en paranoia in mensen. Wie kan met 100% zekerheid zeggen dat iemand nooit – met of zonder opzet – minder onschuldige websites hebben bezocht Mensen raken geschokt om te ontdekken dat ze zijn beschuldigd van het bezoeken van illegale sites, en dit kan er voor sommigen toe leiden dat zij het hun hoofd verliezen en onmiddellijk betalen om zich te ontdoen van deze verdenking “. Janus R. Nielsen’s mening is dat de boete truc is slechts een van de methoden van het stelen van geld. “De spyware die het mogelijk maakt hackers om toegang te geven aan alle inhoud op uw computer is een even ernstige bedreiging. Daarom is het belangrijk dat het virus goed verwijderd is, zodat je niet alleen het beeldscherm verwijderd, maar ook alle onderliggende kwaadaardige programma’s. Naast natuurlijk nooit de boete te betalen, zou ik aanraden om ​​hulp van een IT-professional bij het verwijderen van het virus. Soms kan het zelfs sneller zijn om de hele machine opnieuw formatteren “, zegt hij.

 

How to Dual Boot Windows 8 and Windows 7

 

Want to try Microsoft’s next operating system, Windows 8, without losing your Windows 7 system? Installing Windows 8 in dual-boot mode is a snap with our guide.

1

Want to test the wild new waters of Windows 8 but don’t want to lose your current Windows setup? You can do this with the Windows 8 installer, which can create a multi-boot setup. I’ve been running one of my test PCs at PCMag this way for several months, and the clear new-style (we can’t use the term Metro anymore) multi-boot menu dutifully appears whenever I restart the system. Setting up such a system isn’t hard at all, as long as you prepare for this kind of installation.
One note to bear in mind: The multi-boot setup only works with Windows 7 and Vista: You can’t set up a multi-boot system with Windows XP, let alone Ubuntu.

STEP 1: BACK UP!
Before you attempt this, however, you should back up your existing Windows PC. You never know what will happen when installing a new Operating System. As a minimum you should back up all your photos, videos, and documents. There are many great utilities designed to backup the contents of your computer but we recommend MYSecureOnlineBackup, powered by Mozy, the world leader in online secure backup. Register today and take advantage of our incredible 3 month trial offer at less than 1 Pound per month!

2

STEP 2: PARTITION
You’ll have to create a partition of at least 16GB (20GB for 64-bit Windows 8) for your side-by-side Windows 8 installation, we recommend a partition size of 50GB.. To do this, type “disk management” in the Start button’s text box, which will display a “Create and format hard disk partitions” choice at the top of the Start panel. Click on that to open the Disk Management utility. You’ll probably have two partitions. Right-click on the largest one, and choose Shrink Volume from the context menu.

3.png

A “Querying Shrink Space” dialog will appear for a while, then another message will tell you how much free space can be squeezed out of the drive in MB. Enter a size above 16GB for the 32-bit version of Windows 8 and over 20GB for the 64-bit flavour, and then hit the Shrink button. This will create an unallocated section equal to the size you chose in the chart at the bottom of the window. Leave it be for now, we’ll let the Windows 8 installer take over from here.

4.png
STEP 3: DOWNLOAD THE INSTALLER.
Now it’s time to actually get your copy of Windows 8, which at this point means making a purchase (if you haven’t already). You can purchase and download this from Microsoft’s Web Shop. You have a choice between 32-bit and 64-bit; since most modern PCs are 64-bit capable, that’s a better choice. Use Windows 7’s included disc image burning utility to create an installer DVD from the ISO file once you’ve downloaded it, or you can create a bootable USB key using the Windows 7 USB/DVD Download tool. You must boot to the upgrade disk or USB drive: You can’t create a dual-boot system by starting the installer within Windows while it’s running.

STEP 4: RUN THE WINDOWS 8 INSTALLER
Pop in the installer DVD you burned or the USB stick you prepared, and restart your PC. Choose your language, then “Install Now.” You will have received a product key when you made your purchase, you will need this key at the next stage. Accept the software license, and after this, choose Custom and not Upgrade. Now is when you will be presented with the choice of partitions, click “Drive options (advanced)” and then select the Unallocated space we created in step 2. Next, click New from the drive options icons below. Accept the full size displayed, and hit Apply.

5.png

Now we’ve got a fresh partition to on which to install Windows 8 onto. Hit Next, and setup is off and running. Go have a coffee or a snack of your choice; it takes about 20 minutes. Note there was no choice for specifically creating a multi-boot setup—since you used a separate partition that will be enabled automatically.
Your system will reboot into Windows 8, where you’ll go through the typical first-run options of choosing a color pattern, WiFi connection, and Microsoft account. The next time you restart your system, however, you’ll see this Windows 8 multi-boot menu before the OS starts:

6.png

By default, this screen displays for 30 seconds, and then Windows 8 launches. To change that default to your older OS, choose “Change defaults or other options” from the bottom of this multi-boot screen. Here you can change the timer value and the default boot operating system. You can also use troubleshooting tools like Refreshing or Resetting your PC, and you also have access to advanced options like system recovery and a command prompt.
And that’s about all there is to say about multi-booting with Windows 8. For more on getting, installing, and running Windows 8, contact our experienced support department, and ask them about installing and dual booting Windows 7 and 8.

Opgelet voor internetcriminelen tijdens de Kerst

 

Kerst is voor de meesten onder ons één van de mooiste periodes van het jaar, jammer genoeg ook voor internetcriminelen. Beveiligingsspecialist Janus R. Nielsen van de firma www.mysecuritycenter.com dringt aan op extra alertheid en geeft tips over hoe je online op een veilige manier de kersttijd doorkomt.

 

1: Facebook
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Facebook met maar liefst 83 miljoen valse profielen telt. Nu we tijdens de kerstperiode vaker terug contact opnemen met oude vrienden en kennissen, is het aangewezen extra voorzichtig te zijn met de vriendschapsverzoeken op Facebook. Aanvaard geen vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent, zegt Janus R. Nielsen. Eens een scammer erin slaagt dat je hem als vriend toevoegt, en je er dan kan toe overhalen om een neppe applicatie te installeren, open je de deur om e-mails, links en gevaarlijke applicaties te sturen naar al je vrienden en contacten. Let ook op welke links je aanklikt of welke apps je installeert, ook al lijken ze ongevaarlijk of vind je ze op de profielpagina van vrienden.

 

2: Digitale kerstkaarten
Digitale kerstkaarten zijn een heel populair en gemakkelijk medium geworden om onze warmste groeten aan vrienden en familie te verzenden. Meestal ontvang je een e-mail met een link om de kerstkaart te openen. Toch is dit niet altijd zonder gevaar. Wanneer het om een scam gaat, zal de link je naar een gevaarlijke website voeren die spyware op je pc achterlaat, die op zijn beurt je persoonlijke gegevens steelt. Zorg ervoor dat je de afzender controleert en wees extra alert bij e-mails geschreven in slecht Nederlands.

 

3: Webwinkels
Steeds vaker doen mensen hun kerstaankopen online, en dat hebben ook internetcriminelen geweten. Tijdens de kerstperiode stijgt het aantal fake webwinkels aanzienlijk, waar luxeproducten aangeboden worden aan belachelijk lage prijzen. Kleding van luxemerken zoals Ralph Lauren, Canadian Goose en Mulberry, maar ook trendy zonnebrillen, merkschoenen en dure electronische toestellen en accessoires worden verkocht aan spotprijzen. Vooraleer over te gaan tot betalen op deze pagina’s en je kredietkaartgegevens in handen te geven van deze criminelen, kan je best eerst even nagaan of de webwinkel vertrouwbaar is. Controleer de URL van de website, bijna alle legitieme URL’s eindigen op .com, wees alert wanneer dat niet het geval is. Een andere parameter is de taal, blijf weg van webwinkels die vol taalfouten staan en geschreven zijn in slecht Nederlands. Controleer contactinfo zoals telefoonnummers, adressen en BTW-nummers – als je die niet kan terugvinden, kan je beter geen risico nemen. Kortingen van meer dan 70% op kwaliteitsmerken zijn vaak niet realistisch. Verifieer prijzen op websites zoals bijvoorbeeld Pricerunner.co.uk. En onthou, wanneer de aanbieding te mooi is om waar te zijn, is er meestal bedrog mee gemoeid, en loop je het risico tevergeefs op je bestelde kerstcadeau’s te wachten, voegt Janus R. Nielsen er nog aan toe.

 

4: Phishing tijdens de kerst
Pogingen tot phishing nemen aanzienlijk toe tijdens de kerstperiode, en de creativiteit die de scammers aan de dag leggen, is op z’n minst indrukwekkend te noemen. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen proberen om persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden, bankgegevens of kredietkaartnummers, te ontfutselen van hun slachtoffers, en zo dus geld te stelen. Hier enkele voorbeelden van typische phishing-pogingen tijdens de Kerst:
– Bevestig je persoonlijke gegevens
Je ontvangt een e-mail van je bank, Pay Pal of kredietkaartmaatschappij waarin je verzocht wordt, je account te verifiëren door je inloggegevens en kredietkaartinformatie in te voeren. Of waarin staat dat een bepaald bedrag van je rekening is gegaan voor een kerstcadeau, dat je echter nooit aangekocht hebt, en dat je verzocht wordt op een bepaalde link te klikken om de zogezegde aankoop te annuleren. Door op de link te klikken installeer je dan een spyware programma zodat internetfraudeurs al je online acties kunnen controleren en registreren. Onthou dat gerenommeerde en betrouwbare bedrijven nooit via een e-mail zullen vragen om persoonlijke informatie te bevestigen, dus verwijder dergelijke e-mails beter meteen. Neem onmiddellijk contact op met je bank in geval van twijfel.
– Liefdadigheid
Opgelet wanneer je geld stort voor het goede doel. Tijdens deze periode van het jaar zijn we vaak een stuk emotioneler en dus sneller geneigd onze medemens een handje toe te steken. Wees echter kritisch wanneer je benaderd wordt i.v.m. donaties voor het goede doel. Controleer of de liefdadigheidsinstelling wel degelijk bestaat en contacteer de organisatie best eerst. Vaak belandt je geld in verkeerde handen en gaat het niet naar projecten voor zuiver water of arme weeskinderen in Tanzania.
– Kerstloterij
Gefeliciteerd, je hebt 1 miljoen euro gewonnen met de kersttrekking! Je hoeft alleen maar op een link te klikken om je persoonlijke gegevens te controleren, of een klein bedrag te storten voor de betalingsoverdracht. Verwijder deze e-mails of tekstberichten onmiddellijk!

 

5: Applicaties voor smartphone en beltonen
Neppe applicaties op Android smartphones steken steeds vaker de kop op, en zijn vooral tijdens de kerstperiode alom present. Janus R. Nielsen roept op tot oplettendheid met de vele kerstgames en beltonen van bekende kerstliedjes, ze kunnen gevaarlijk zijn en virussen installeren op je smartphone. Lees reviews en commentaren over de applicatie vooraleer ze te installeren en lees de voorwaarden aandachtig zodat je weet tot welke gegevens de applicatie toegang krijgt. Wanneer geen reviews te vinden zijn op het net, kan je beter geen risico nemen. Heb je Android, kan je best een anti-virusprogramma installeren, meent Janus Nielsen. Hij beveelt in dit geval beveiligingsapps aan met een hoge detectiegraad, zoals de apps van bedrijven zoals MYMobileSecurity, AVG of Lookout.

 

6: Kerstveilingen
Wie wil er nu niet een koopje op de kop tikken tijdens de kerst? Let op voor de neppe kerstveilingen die met eindejaar als paddestoelen uit de grond komen en die de iPad Mini, iPhone 5 of Samsung Galaxy S III aanbieden voor slechts 10 euro. Veel van de aanbiedingen op deze zogenaamde “”veilingen sites”” zijn niet gebaseerd op een bod van een gebruiker, dan wel van programma’s die willekeurig een bod kiezen. Wanneer jij de gelukkige blijkt met het eindbod en het product kan kopen, mag je je gelukkig prijzen als je het product ooit in handen krijgt. Ook in dit geval kan je best telefoonnummers en contactgegevens controleren en de kleine lettertjes lezen vooraleer de kredietkaart boven te halen.

 

7: Kerstvakantie
Wees alert wanneer je een e-mail ontvangt met de bevestiging van een boeking van een hotel, waar je helemaal niets van afweet. Een eerste automatische reactie is klikken op de bijlagen om te zien waarover het eigenlijk gaat, waardoor je het risico loopt spyware te installeren of je pc te besmetten met allerlei virussen. Dit is geen nieuw fenomeen in de wereld van de internetfraude, maar recentelijk werden ook gekende en gerenommerde hotelsites zoals booking.com het slachtoffer van dit scamgevaar. Janus R. Nielsen raadt aan, geen bijlagen te openen van onbekenden en je pc altijd van een degelijk en geactualiseerd anti-virusprogramma te voorzien.

 

8: Kredietkaarten
Tijdens de kerst wordt alom betaald met bankkaarten. Wanneer je online aankopen doet, let er dan op dat de betaling veilig gebeurt. Heeft de webwinkel waar je wilt kopen het keurmerk Thuiswinkel Waarborg? Dan gebruiken de winkels de voorwaarden die zijn gemaakt in overleg met de Consumentenbond. Bovendien is de webwinkel dan aangesloten bij een geschillencommissie. Deze waarborg voorkomt ook dat ongeauthoriseerde derden je kredietkaartgegevens kunnen onderscheppen en dat alle informatie gerelateerd aan de betaling versleuteld wordt.

 

Top 10 van de meest voorkomende computer problemen in Nederland

 

De IT-afdeling van het anti-virusbedrijf www.MYSecurityCenter.com heeft onlangs een onderzoek verricht naar de meest voorkomende pc-problemen bij Nederlandse consumenten in het jaar 2012. We zetten hier de 10 meest voorkomende gevallen even op een rijtje, die voor iedereen die dagelijks op de pc werkt zeer herkenbaar zijn. Lees hoe je aan de hand van enkele nuttige tips van beveiligingsspecialist Janus Rægaard Nielsen een heleboel narigheid op je PC kan vermijden.

 

1: Mijn computer is traag
Het meest voorkomende probleem van allemaal. Een trage pc kan de oorzaak zijn van heel wat ergernis en frustratie, maar gelukkig kan je eerst één en ander uitproberen, vooraleer de computer voorgoed de deur uit te gooien. Hoewel er verschillende oorzaken aan de basis kunnen liggen van een trage computer, is de meest voor de hand liggende reden het gebrek aan onderhoud. Gefragmenteerde data, een corrupt register, spyware of een gamma aan onnodige programma’s die op hetzelfde ogenblik opstarten, vreten aan de snelheid en het prestatievermogen van je computer.
Tips: Hou bij welke programma’s je installeert. Verwijder programma’s die je nooit gebruikt of sluit ze af na gebruik. Maak het register schoon met behulp van een opschoonprogramma, er zijn verschillende (ook gratis) applicaties voor Windows op de markt. Alleen al dankzij deze twee nuttige tips kan je de snelheid van je PC met zo’n 30% opdrijven.

 

2: Mijn computer loopt vast
Een tweede mogelijk probleem dat vaak opduikt, maar wel een stuk erger is dan een trage pc. Meestal loopt een PC vast door het toedoen van virussen, vooral dan van spyware. Spyware installeer je zonder het te beseffen door bijvoorbeeld op een foute link te klikken in een e-mail. De e-mail (van je bank, een vriend of falilielid, Paypal of Facebook) lijkt authentiek maar is dat niet. MYSecurityCenter ziet een duidelijke stijging van door malware geïnfecteerde pc’s, gerelateerd aan internetcriminaliteit via Facebook.
Tips: Controleer de authenciteit van de link door met de cursor over de link te gaan, je ziet dan het volledige adres. Ziet de link er verdacht uit, klik er dan niet op. Geef nooit je wachtwoorden of kredietkaartgegevens vrij, ook al lijkt het alsof je bank erom vraagt. Dit is een poging van internetfraudeurs, phishing genaamd, om je geld af te futselen. Zorg ervoor dat je een actueel anti-virus en anti-spyware programma geinstalleerd hebt. De meeste AV-programma’s worden trouwens automatisch geactualiseerd. Wanneer je er toch zeker van bent dat de computer niet geïnfecteerd is, zijn je hardware drives misschien niet meer up to date. Probeer die dan te actualiseren om het probleem van niet meer reageren en vastlopen op te lossen.

 

3: Ik vergat een backup te maken van alle gegevens op mijn PC
Jammer genoeg vergeten we maar al te vaak een backup te maken van al onze documenten, foto’s, muziekbestanden en belangrijke data op onze pc. Deze worden automatisch op de harde schijf opgeslagen, maar deze harde schijf is en blijft een toestel en geeft nu eenmaal op een dag de geest. Wanneer de harde schijf stuk gaat, verlies je alle opgeslagen gegevens. Ook al is er een garantie van de verkoper op de hard drive, je zal je gegevens niet kunnen recupereren, je zal enkel een nieuwe harde schijf ontvangen.
Tips: Zoek naar een gemakkelijke oplossing, waarbij automatsich een backup wordt gemaakt naar een externe harde schijf, server of cloud service. Wanneer je kiest voor een externe harde schijf, bewaar dan de harde schijf op een andere plaats, in geval van brand gaan dan tenminste niet beide verloren. De ideale oplossing is die waar dagelijks automatisch een backup gemaakt wordt van al je belangrijke data, zonder dat je zelf enige actie moet ondernemen. Online backup oplossingen hebben het voordeel dat je toegang krijgt tot je gegevens waar maar ook ter wereld. Ze zijn niet onderhevig aan natuurrampen, en de meeste online diensten garanderen een 100% waterdichte beveiliging.

 

4: Ik word gebombardeerd met adware en mijn startpagina is veranderd
Vaak wanneer je een gratis programma downloadt, zoals Adobe Reader bijvoorbeeld, accepteer je zonder het goed te beseffen, een nieuwe toolbar. Zo krijg je bij het downloaden van Adobe Readerd er de browser van Google Chrome gratis bovenop. Nu zijn Adobe en Google betrouwbare bedrijven met een goede reputatie. Andere gratis applicaties echter komen vaak met vervelende toolbars of zelfs kwaadaardige software die je computer volledig kan ontregelen. Je startpagina op het internet is dan plots een andere, die je niet meer kan veranderen. Of je krijgt voortdurend vervelende reclame via pop ups op je scherm telkens je een internetpagina opent.
Tips: Lees aandachtig de voorwaarden vooraleer een nieuw programma te downloaden en let op waar je mee instemt. Mocht het programma na installatie de computer negatief beïnvloeden, kan het moeilijk zijn het weer te verwijderen. Je kan dan best informatie over het specifieke probleem via Google opzoeken om een oplossing te vinden. Je bent beslist niet de enige met hetzelfde probleem en de kans is groot dat iemand de oplossing al op het internet geplaatst heeft (in een forum bijv.). Wanneer je niet echt technisch bent aangelegd, kan je best beroep doen op professionele hulp.

 

5: Ik kan niet op het internet
Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van problemen met je internetverbinding: Verkeerde netwerkinstellingen, fouten van hardware of software in de router, storingen bij de Internetverdeler, verkeerde configuratie van je IP-adres, verkeerde connectie van netwerkkabels, (tijdelijke) blokkering van de verbinding door een Firewall, etc.
Tips: Controleer of je Wifi-functie is ingeschakeld op je PC – laptops hebben vaak ergens een knop die je kan indrukken. Controleer de status van het icoontje voor je netwerk, wanneer er een geel uitroepingsteken staat, heb je maar gedeeltelijke toegang tot het internet of misschien wel helemaal geen toegang. Wanneer internet geactiveerd is en je toch geen toegang krijgt, bel dan je internetverdeler of vraag raad aan iemand die meer afweet van informatica. Werkt het internet niet, controleer dan of de kabels niet zijn losgekomen en of Wifi wel degelijk is ingeschakeld. Probeer ook eens de router herop te starten. Wanneer dit niet de oplossing brengt, ga dan naar Start en typ “cmd” in de zoekbalk en klik op “Enter”. Je zal dan een zwart venster op je scherm krijgen, daarin typ je “ipconfig / release” en dan “ipconfig / renew”. Werkt het internet na deze actie nog steeds niet, bel dan je internetdienstverlener.

 

6: Mijn computer schakelt zichzelf uit
Dit gebeurt bij het uitvallen van de stroomtoevoer, bij slechte aansluiting van de kabels, defecte of lege batterij, of wanneer de computer overhit is en zichzelf afsluit om af te koelen.
Tips: Controleer eerst en vooral of alle kabels correct verbonden zijn en niet loszitten. Wanneer de computer enorm warm aanvoelt, controleer dan of het ventilatiesysteem stofvrij is. Voor laptops, controleer of de batterij eventueel toe is aan vervanging.

 

7: Het synchroniseren van mijn smartphone werkt niet
Om een backup van al je data op je smartphone te garanderen, moet je hem nu en dan synchroniseren met je computer. Wanneer dat niet loopt zoals verwacht, ligt dat meestal aan het type smartphone en PC. Soms moet je eerst alle programm’s sluiten vooraleer je de backup kan maken.
Tips: Sluit actieve applicaties indien nodig. Zorg ervoor dat je alle updates gedownloaded hebt, zodat de synchronisatie vlekkeloos kan verlopen. Controleer of het icoontje ter synchronisatie verschijnt en of bijvoorbeeld de meest recente foto’s naar je PC getransfereerd werden. Lees bij problemen de handleiding van je toestel aandachtig na.

 

8: Mijn draadloos netwerk is onstabiel
Een onstabiel draadloos netwerk is een euvel dat wel vaker voorkomt. Het kan te maken hebben met radiogolven die het signaal naar je router toe ontregelen, of met de netwerk drivers die niet meer actueel zijn.
Tips: Wanneer je denkt dat je draadloze telefoon of je radio interfereert met het signaal van de router, kan het aangewezen zijn ofwel je de wifi instellingen van de radio te wijzigen, ofwel je router te verplaatsen. Deze tip is ook handig wanneer je problemen ondervindt met het signaal om en rond het huis of in de tuin. Er is ook een apparaat op de markt die het signaal naar de router toe uitbreidt, dat kan een oplossing bieden. Zorg er altijd voor dat je netwerk driver geactualiseerd is.

 

9: Ik kan geen documenten via het internet downloaden
Iedereen van ons moet wel eens een document of tickets afprinten die we online besteld hebben. Wanneer de pop up blocker op je PC ingeschakeld is, kan dat problemen geven bij het printen. Sommige pdf-documenten zijn extra beveiligd, waardoor ze niet afgeprint kunnen worden.
Tips: Laat tijdelijke pop-ups toe. Er zijn bepaalde programma’s beschikbaar die de code kunnen kraken in een beveiligd PDF-document, maar je kan ze in principe enkel gebruiken wanneer je het auteursrecht van het document bezit.

 

10: Mijn computer maakt rare geluiden
Wanneer je computer plots eigenaardige geluiden begint te maken of te vibreren, kan dat te maken hebben met een hardware probleem. Hoge toongeluiden en/of gefluit kan duiden op problemen met de elektrische componenten, terwijl zoemende geluiden normaal gezien het gevolg zijn van een gebrek aan ventilatie.
Tip: Reinig de filter en maak de ventilator stofvrij. Zorg ervoor dat alle luchtinlaten vrij zijn. Als je een laptop hebt, kan je proberen de sound drivers eerst te verwijderen en daarna opnieuw te installeren. Als het een desktop betreft, kan het zijn dat de geluidskaart moet worden vervangen.

 

Steeds meer Nederlanders bedot op Facebook

 

Phishing gevaar op Facebook, het komt jammer genoeg steeds vaker voor. Internetcriminelen proberen je als niets vermoedende gebruiker naar fake Facebook sites te lokken, alleen maar om je wachtwoord te ontfutselen, of je kredietkaart gegevens te stelen. Door het immense succes van Facebook, die ondertussen al met meer dan 900 miljoen gebruikers rekent, is de site het ultieme doelwit geworden van scammers over heel de wereld. Beveiligingsexpert Janus R. Nielsen van www.mysecuritycenter.com beaamt dat deze nieuwe vorm van cibercriminaliteit steeds vaker voorkomt en geeft enkele nuttige tips, hoe je veilig facebookt.

 

Je ontvangt een e-mail, die lijkt te komen van Facebook: Jan Klaassen wil je toevoegen als vriend. Welke Jan Klaassen? Wanneer je twijfelt of je hem of haar die het verzoek stuurde wel degelijk kent, kan je beter twee keer nadenken vooraleer het verzoek te accepteren. Facebook gaf onlangs nog publiekelijk toe, dat er aan de beveiliging nog heel wat werk verzet moet worden, en schat dat het aantal gecreëerde fake profielen de 83 miljoen overschrijdt. Uit een recente studie van “The Anti-Phishing Working Group”, een officieel erkende organisatie ter bestrijding van phishing, blijkt een enorme stijging van het aantal bedreigingen van phishing gerelateerd aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, MSN, dating sites, etc.

 

Let op voor fake e-mails

 

Bedrog via Facebook kan op verschillende manieren. Meest voor de hand liggend is via een fake e-mail, waarbij je uitgenodigd wordt om in te loggen op je Facebook account. Je hebt bijvoorbeeld zogezegd een nieuw bericht ontvangen, of je wordt uitgenodigd voor een nieuw event, of je bent getagd in een foto, of je wordt aangespoord je account te actualiseren opdat het niet gewist zou worden. Normaliter moet je dan op een (foute) link klikken om verder te gaan. Op deze manier installeren de scammers virussen of spyware op je computer, om zo al je online activiteiten te registreren en privé-informatie te bemachtigen.

 

Ook in de Benelux een groot probleem

 

Janus R. Nielsen van de firma MYSecurityCenter zegt dat hun support team in de afgelopen maanden een opvallende stijging opmerkt in het aantal meldingen van virussen en spamgevaar via Facebook. “Onze klanten, die onze anti-virus software op hun pc geïnstalleerd hebben, contacteren ons omdat hun facebook account op het eerste zicht geblokkeerd wordt door ons beveiligingsprogramma. Uiteindelijk blijkt dat ze op een valse Facebook link geklikt hebben, een kopie van de originele versie. De layout van Facebook is vrij eenvoudig, dus het is ook niet zo moeilijk om een vervalste pagina te maken, gebruik makende van dezelfde kleuren, logo, etc. Scammers proberen zo via deze neppagina de inloggegevens van de gebruikers te weten te komen. Ook waren er enkele klachten van klanten, die het vriendschapsverzoek van valse profielen geaccepteerd hadden en op die manier virussen op hun computer kregen. Hun computer begon zich plots zonder reden heel raar te gedragen.

 

“Vaak zien onze IT-experten, wanneer ze vanop afstand verbinding maken met de geïnfecteerde computer om te controleren wat er precies foutloopt, dat het probleem aan Facebook gerelateerd is. Heel vaak ook sluipt malware en spyware binnen via de vele gratis games op Facebook”. Janus R. Nielsen schat dat het aantal verwerkte incidenten binnen MYSecurityCenter, waarbij gebruikers het slachtoffer werden van malware via een nep Facebook account, in vergelijking met de maand augustus van vorig jaar, van 30 naar 220 meldingen gestegen is.

 

Scammers die erin slagen je Facebook account te hacken, krijgen toegang tot al je prive-berichten, die bij ieder van ons heel wat persoonlijke informatie bevatten. Ook kunnen ze al je contacten bestoken met spam e-mails. Steeds vaker kan je via andere websites op je facebook account inloggen, zoals bijvoorbeeld via Spotify, de overgrote meerderheid van de deal sites en andere e-shops. “Wanneer je account op Facebook gehacked wordt, staan niet alleen je persoonlijke foto’s en gegevens op het spel. Het is ook wat je online koopt of verkoopt, je kredietkaartgegevens, wachtwoorden en eenderwelke informatie die tot je privacy behoort, dat in gevaar komt,” zegt hij.

 

Hoe kan je jezelf beveiligen?

 

Je hoeft niet rustig af te wachten tot je op een ongelukkige dag een verkeerde link aanklikt en het slachtoffer wordt van een phishing aanval. Je kan echt wel je voorzorgen nemen om jezelf tegen scammers en het fenomeen phishing te beveiligen.We zetten de tips van Janus R. Nielsen hier even op een rijtje:

 

– Bewaar de correcte link naar www.facebook.com in de lijst van favorieten, zo heb je de correcte link steeds bij de hand. Wanneer je iedere keer via je favorieten inlogt op Facebook, ben je veilig.

 

– Vermijd vooral het klikken op links in e-mails die van Facebook ontvangt. Het is namelijk niet zo eenvoudig om uit te maken of de e-mail authentiek is en dus echt wel van de enige echte Facebook komt.

 

– Zorg ervoor dat je een anti-virusprogramma op je computer hebt en dat die volledig up to date is. Op die manier zal je gewaarschuwd worden wanneer de site of links enig gevaar inhoudt, en kan je voorkomen dat je schadellijke sites bezoekt. Let wel dat er steeds nieuwe virussen opduiken, die zullen meestal niet herkend worden door de software, aangezien ze op dat moment nog niet als virus bestempeld werden. Het kan tot 24 uur duren vooraleer een virus toegevoegd wordt aan de zwarte lijst.

 

– Geef nooit je log-in gegevens vrij aan anderen. Hackers sturen soms e-mails uit waarin je je inloggegevens moet bevestigen om je account te heractiveren. Ga hier niet op in, want meestal gaat het om een poging tot phishing.

 

– Verwijder alle berichten die wachtwoorden en/of informatie van bankgegevens bevatten, op die manier vermijd je dat deze persoonlijke informatie beschikbaar is in het geval je account in de handen valt van hackers.

 

– Schrijf naar phish@fb.com, dit is de afdeling binnen Facebook die je kan contacteren bij vragen of twijfels over phishing en hackers.

 

– Verander op regelmatige basis je wachtwoord.

 

More Brits are being cheated on Facebook

 

Facebook phishing, where users are encouraged to visit fake Facebook sites to cast their passwords or credit card information is an increasing problem. With over 900 million users, Facebook has become one of the most attractive sites for scammers around the world. Security expert Janus R. Nielsen from www.mysecuritycenter.com confirms that the problem is increasing among their British customers and gives tips on how to stay safe.

 

You receive an email in your inbox from what you think is Facebook: Melanie Smith has sent you a friend request. Who could she be? If you are in doubt, think twice before you accept. Facebook recently admitted that they are facing serious security challenges, and estimated the number of fake profiles to be above 83 million. Also a study performed by “The Anti-Phishing Working Group” showed that a growing number of phishing attacks in the first quarter were related to social networking sites such as Facebook, Twitter, MSN, dating sites, etc.

 

Beware of fake emails
In general, Facebook fraud can be carried out in different ways. In the case of a fake emails, it may be a notification that you have a new message in your inbox, you are invited to a new event, you have been tagged in a photo, or something will happen to your account if you do not keep it activated. The common denominator is that you must click on a bad link in order to move forward. This way scammers can install viruses or spyware on your computer, so everything you do online will be registered by the hacker.

 

Also a problem among Brits
Janus R. Nielsen from MYSecurityCenter says that their support department the past few months has seen a growth of Facebook-related viruses and spam from new and existing British customers. “The customers, who already have our antivirus program installed, typically contact us because their Facebook page has been blocked by the software which they are a bit confused about. It turns out that they have clicked on a fake Facebook site, a copy of the original. Facebook is simple in its layout, so it is relatively easy to make a copy of the same colours, logo, etc. Scammers do it in order to gain access to other people’s login information. We have also seen examples of scams that we have been able to trace back to the fake profiles”, he says that, some customers explain that their computers start to behave strangely for no apparent reason.
“When our technicians diagnose the problem via” remote control “, a remote take over software, by which they connect to the customer’s computer, they can see that the problems are in some way related to Facebook. Often, customers have tried one of the many free games on Facebook, which makes a computer very vulnerable to malware “. Janus R. Nielsen estimates that the number of Facebook-related malware from the MYSecurityCenter database of approximately 180.000 British customers has increased from 30 inquiries in August last year to 220 inquiries in August this year.

 

The scammers who hack into the unfortunate Facebook accounts will have access to all private messages, which often contain sensitive information. They can also get hold of all your contacts and can send them spam mails. It becomes more and more common that your Facebook login is used in various external services for example Spotify, the majority of deal sites and other commercial e-shops. “If your account on Facebook gets hacked, it is not only personal pictures that hackers have access to. It is also the stuff you sell or buy, credit card information, address book and all other highly sensitive information,” he says.

 

How to stay safe
You do not have to sit back and wait for the scammers to reach you, actually you can do something yourself to reduce the risk of falling into the trap. Here is Janus R. Nielsen’s advice:

 

– Save www.facebook.com as a bookmark, so you are sure that you always go to the right site. If you always click on the bookmark before you log in you should be safe.
– If you need to stay sure, you should avoid clicking on links in the emails you get from Facebook as it can be very difficult to identify whether the email is sent from the real Facebook.
– Keep your antivirus program updated, so you are warned against unsafe sites that are reported as phishing. It can prevent you from visiting known malicious sites. However it does not warn against the new malicious sites that are constantly emerging. It can take up to 24 hours before a new virus or a malicious website will be blacklisted.
– Never give your Facebook login information to others unless you are logging into Facebook.com. Some hackers send out emails that you must confirm your login to ensure that your account is still active, but that is just a clever trick.
– Delete messages containing passwords and bank account information in your inbox, so you make sure that such information is not available if your Facebook account is hacked.
– Write to phish@fb.com, Facebook’s new department against phishing, if you have been exposed to phishing attacks.
– Change your password regularly.

 

Technologie en zijn educatieve waarde

 

Het wordt weer stilaan tijd voor de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. En met de terugkeer naar de schoolbanken duikt ook bij iedere ouder zoals ieder jaar de vraag op, wat zijn kind allemaal nodig heeft om het komende academische jaar zo productief mogelijk te kunnen beginnen?

 

Veel scholen erkennen de educatieve waarde van technologische gadgets zoals een iPad of andere gelijkaardige toestellen, en laten ze meestal ook toe. Toch zijn ze ook bewust van het gevaar van deze gadgets. Ze kunnen nu eenmaal misbruikt worden voor niet-schoolse activiteiten (zoals games en het surfen op social sites). De betere scholen hebben al bepaalde methodes uitgewerkt voor het controleren van tot welke sites en inhoud de kinderen toegang krijgen en hebben duidelijke afspraken met de ouders over wat kan en niet kan. Een iPad mag dan voor velen een duur grapje zijn, een Android smartphone is een betaalbaar alternatief en biedt zo goed als dezelfde functies. Het grote voordeel van een Android systeem is het grote aanbod aan gratis applicaties. MSC biedt een ruim aanbod aan applicaties voor het beschermen en beveiligen van smartphones tegen verlies, diefstal en kwaadaardige aanvallen van buitenaf.

 

En dan nu de hamvraag: Hebben onze kinderen echt een laptop nodig voor educatieve doeleinden? Er zijn heel wat argumenten voor en tegen, en waarschijnlijk zal de prijs ook hier doorwegen in de beslissing. Let erop dat wanneer je een laptop aanschaft, dat de batterij van een goede kwaliteit is, dat hij geschikt is voor alle meest recente applicaties, en vooral ook dat hij comfortabel om dragen is en dus zeker niet te zwaar. Laat je niet misleiden door je kind wanneer bijvoorbeeld de nieuwste Macbook Air de enige geschikte pc zou zijn, want de keuze zal hier wel meer te maken hebben met het design van de laptop dan met de functionaliteit. Ook al kies je voor een minder dure optie, je zal toch nog steeds zo’n 600-800 euro neertellen voor een degelijke laptop.
De meeste boeken vind je nu ook in de vorm van e-books (de electronische tegenhanger van de traditionele papieren boeken) die gemakkelijk kunnen gedownloaded worden. Naast het feit dat deze een stuk goedkoper zijn, is het maken van nota’s en het raadplegen van studiegidsen veel gemakkelijker.

 

Om af te sluiten, heel handig zijn de draagbare USB-sticks, waar je kind zijn documenten en huistaken gemakkelijk kan opslaan en met zich mee dragen. Er zijn heel wat verschillende soorten USB-sticks op de markt, met verschillende capaciteit, vorm en design, aan zeer uiteenlopende prijzen. MSC biedt de perfecte oplossing aan, want de stick komt met een extra wachtwoordbeveiliging via het programma MYEasyLock. Mis zeker onze speciale aanbieding niet voor de nieuwste MYSecureUSB, enkel beschikbaar voor de klanten die ingeschreven zijn op onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

Dus wat heeft je kind nu uiteindelijk nodig …?

 

1.      Heb je al een iPad of een gelijkaardig toestel? Controleer dan of studieboeken ook in electronisch formaat beschikbaar zijn. Zo spaar je niet alleen geld uit, je rekent meteen ook af met loodzware boekentassen en het is onmogelijk een boek “te vergeten”. Check wel even vooraf met de school of technologische gadgets toegelaten zijn – overigens kunnen zij vaak de e-books aan een voordeliger prijs aanbieden.

 

2.      Voor veel ouders is een laptop voor de educatie van hun kind een must. Inderdaad leent zich een laptop uitstekend voor educatieve doeleinden (office applicaties, leerprogramma’s etc.), een te goedkope laptop echter zal niet zo lang meegaan en komt op termijn een stuk duurder uit. je kan dus beter voor een degelijke en duurzaamder laptop opteren, maar wil je wel meer uitgeven dan 1000 euro? Wanneer je thuis al over een laptop beschikt die je kind kan gebruiken, is dit wellicht de beste optie om te overwegen.

 

3.      Geld: Vaak een punt van discussie. Denk erover met een kredietkaart te gebruiken met een bepaalde limiet. Zo hou je de uitgaven van je kind beter in de hand. Bijna alle winkels aanvaarden vandaag de dag betalingen met kredietkaart. Je kan de kaart ook gemakkelijk online heropladen. Dit is een goede oplossing voor zowel jonge als oudere kinderen.

 

4.      Facebook: Menig leraar fronst de wenkbrauwen bij de gedachte dat leerlingen toegang krijgen tot Facebook tijdens de schooluren. Maak afspraken met de schooldirectie over wat al dan niet aanvaardbaar is. Er zijn tools om de toegang tot bepaalde websites te blokkeren tijdens bepaalde uren van de dag, overigens zal op de meeste scholen een filter de toegang tot bepaalde sites weigeren. Dit geldt ook voor andere sociale netwerken en domeinen.

 

5.      USB-stick. Investeer in een veilige USB-stick, zorg ervoor dat de stick gemakkelijk op te bergen is en gebruiksvriendelijk (onze “sleutel” is ideaal, je kan hem gemakkelijk bij je bos sleutels kwijt). Handig om huistaken en documenten op te slaan en mee te dragen naar school, en daarenboven met een beveiliging, dus de documenten kunnen niet in handen van derden vallen.

 

Een goede educatie is de eerste vereiste voor een succesvolle terugkeer naar de schoolbanken. Een samenspraak met je kind en goede afspraken zullen je een heel eind verder helpen. Organiseer een vergadering met andere ouders en leerkrachten waar gedebatteerd wordt over wat educatief aanvaardbaar en wenselijk is, en welke technologie al dan niet toegestaan is.

 

Mocht je extra informatie of tips nodig hebben over dit thema, neem dan gerust contact op met onze afdeling support, we zullen je graag vrijblijvend advies bezorgen.

 

Back to school technology

 

It’s time to get geared up for the return to education. Just about every parent or guardian gets that sinking feeling as the new school year approaches – what, if anything, does your child need to make the next academic year as productive as possible?

 

Many schools now accept that iPads or other similar devices can be a valuable aid to education. They are also aware that the opportunity for abuse (such as game playing and non-school related browsing) is rife. Good educational establishments have in place methods of controlling the content accessible from these devices as well as agreements with parents to limit the amount of extracurricular content the device can have. Although an iPad is an expensive item for many people, an Android device of a similar nature can be bought for much less than half the price and offers very similar functionality. One big advantage to an Android system is the massive amount of almost free software available. MSC offers a number of utilities to protect and secure the device against loss, malicious software damage and theft.

 

The laptop question: Does your child need a laptop for educational purposes? There are arguments for and against with the main con being expense. A suitable machine for education needs to have good battery life, be able to run modern applications without problems, be very portable and have a degree of future-proofing (no parent wants to buy a new laptop every term). Don’t be led astray by apparent needs, just because your kids assure you the new Macbook Air is the only machine suitable to the task you can bet your shirt that it’s more to do with form than function. That being said, an inexpensive machine suitable to the task will still set you back most of a thousand Pounds.

 

The majority of text books are now available as e-books (electronic versions of the paper version) which can be downloaded to the device. As well as these often being less expensive than the hard copy counterpart, note taking and study guides are much easier to accomplish.

 

Finally, consider buying some immediate and accessible portable storage solution, or in plain English, a USB thumb drive. There are a number of suitable devices on the market at a range of prices. MSC offer the perfect solution in two different styles, a secure USB drive with one of the most secure software solutions on the market, MYEasyLock. Take a look at our very special offer for MYSecureUSB only available to subscribers of our monthly newsletter.

 

So what kit should you be looking at …?

 

1.      Already have an iPad or something similar? Look into the options of getting the relevant text books in electronic format. As well as saving money it will be a lot less to carry around and it’s unlikely they will “forget” to take the required book to class. Remember to talk with the school/college first so you know they allow such devices – it may be they can offer you the e-books at a greatly reduced price.

 

2.      Many parents have considered a laptop as a learning aid. It is a fact that a laptop offers the best options for education (office applications, dedicated learning programs, etc.) but, an inexpensive laptop will have relatively poor battery life and is likely to be under powered. An ultrabook or Macbook air is the ideal machine but then … do you want to spend over a grand? If a suitable machine is already part of your household and it can re-assigned … great

 

3.      Money: This one has caused more problems than anything else. Consider using a credit card to issue your kids with an allowance. Almost all shops now accept (or even prefer) transactions via credit card. You can get a pre-pay credit from your local Post Office which can be topped up online. Your kids will never have their pocket money “lost” again. This is a good solution for younger and older kids.

 

4.      Facebook: Many educational institutions frown on students accessing Facebook during school hours. Talk with the school and come to an arrangement to limit access to Facebook when inappropriate. There are utilities that can restrict access between certain times and the school IT department will almost certainly block the site if it is considered a no-go area. This may also apply to other social networking sites and domains.

 

5.      USB thumb drive. Invest in a secure USB device, make sure it easy to carry and very accessible (our “key” is ideal so it can be added to a key-ring). This can be used for storing files such as homework assignments and work documents along with personal information and is secured so if it gets lost you know the data will remain secure.

 

Education is the primary key to a successful return to school; both for kids and parents. Talk with each other and try to agree a set of protocols and modes of conduct. Arrange a meeting with school teachers to discuss needs and agree on what technology is permitted and under what circumstances.

 

If you need any advice simply contact our support department who will be more than happy to discuss your needs and offer a solution.