De redenen waarom uw antivirussoftware je niet beschermt

Uit een recent rapport van Microsoft blijkt dat 75 procent van de pc-gebruikers vandaag de dag gebruik maken van antivirus bescherming. Maar zelfs als je beveiligingssoftware hebt geïnstalleerd, is het verre van zeker dat het optimaal werkt. Security Expert Janus R. Nielsen van het antivirus bedrijf www.mysecuritycenter.com, waarschuwt voor de vijf meest voorkomende valkuilen bij het gebruik van antivirussoftware.

Uit Het rapport (SIR vol 14) van Microsoft blijkt dat pc-gebruikers zonder antivirus bescherming vijf keer zoveel kans hebben om te worden aangevallen door virussen en malware dan beschermde pc’s. Het is echter geen verrassende conclusie, zegt Janus R. Nielsen. “We hebben vaak last van klanten die denken dat ze beschermd zijn als ze dat niet zijn.” Hier is zijn visie op de vijf meest voorkomende redenen waarom uw antivirussoftware je niet. Beschermt.

1. Meerdere antivirusprogramma’s
Twee beschermen niet meer dan een bescherming, omdat ze met elkaar conflicteren. Ze kunnen elkaar zien als potentiële bedreigingen en daarmee proberen om elkaar te bevechten. “Wij adviseren altijd om te controleren of u twee antivirusprogramma’s heeft draaien en zo ja, verwijder er een,” zegt Janus R. Nielsen.

2. Gebrek aan een firewall
Antivirus is niet hetzelfde als firewall. Antivirus is beveiligingssoftware die kan lokaliseren, identificeren en potentiële virusaanvallen op uw pc kan isoleren. Echter, firewall is een gespecialiseerd systeem dat ongewenst verkeer in en uit uw pc blokkeerd voordat het binnenkomt. Op deze manier zullen hackers niet in staat zijn om van uw bestanden en gegevens schade aan te richten en te stelen. Volgens de studie “IT Security Survey 2013” uitgevoerd door AV-Comparatives, 37% van de wereldwijde pc-gebruikers hebben vandaag gratis antivirus bescherming geïnstalleerd. Maar aangezien bij deze gratis opties zelden firewall is inbegrepen, ben je meer blootgesteld.

3. Verlopen licenties
Sommige hebben een antivirusprogramma geïnstalleerd die is verstreken zonder dat deze het merkt. Het gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe pc koopt met vooraf geïnstalleerde beveiligingssoftware, die vaak vervalt na 90 dagen. De meeste security software vraagt ​​of u uw beveiliging wilt vernieuwen, en als je ervoor kiest om het bericht te negeren, kan het automatisch uitschakelen.

4. Niet geactiveerde functies
Volgens het rapport van AV-Comparatives, gebruikt betaalde 40 procent betaalde antivirus die zowel antivirus bescherming en firewall heeft. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle functies staan ingeschakeld. Misschien heb je het gehad om een ​​programma dat niet was toegestaan ​​door uw antivirus bescherming te installeren, en dus draaide de software even uit. We hebben ook voorbeelden gezien van malware die de antivirus software zelf heeft besmet en alle bescherming uitgeschakeld, zonder dat de gebruiker dit weet.

5. Phishingaanvallen
Het is een verkeerde veronderstelling te geloven dat je beschermd bent tegen alles waar u op klikt, ook al heb je het beste antivirus programma geïnstalleerd. Hoewel de meeste programma’s met anti-phishing opgenomen zijn , bent u niet veilig voor sluwe hackers die proberen om wachtwoorden en accountgegevens van je te stelen. Wees kritisch bij het klikken op koppelingen en bijlagen in e-mails, zelfs als ze van PayPal of uw bank zijn – of als een e-mail u feliciteert met het winnen van een miljoen. Sterker nog, 75 procent van alle verzonden e-mails wereldwijd is spam, volgens het verslag van Microsoft’.

Janus R. Nielsen is beveiligingsexpert van de antivirus bedrijf www.mysecuritycenter.com.
Volg de link om een gratis optimalisatie van uw computer door professionele IT-experts gedaan krijgen.

Die Gründe, warum Ihre Antivirus-Software Sie nicht schützt

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Microsoft zeigt, dass 75 Prozent der PC-Nutzer heutzutage Virenschutz verwenden. Aber auch wenn die Sicherheitssoftware installiert ist, steht nicht sicher, dass diese optimal funktioniert. Sicherheitsexperte Janus R. Nielsen von der Antivirus-Firma www.mysecuritycenter.com warnt vor den fünf häufigsten Fehlern bei Anwendung einer Antivirus-Software.

Der Bericht (SIR Vol 14) von Microsoft zeigt, dass PC-Nutzer ohne Virenschutz fünf mal häufiger durch Viren und Schadprogramme angegriffen werden als geschützte PCs. Dies ist keine überraschende Schlussfolgerung, sagt Janus R. Nielsen. “Wir begegnen manchmal Kunden, die glauben, dass sie geschützt sind, sind es aber nicht”. Hier sind seiner Meinung nach die fünf häufigsten Gründe, warum Ihre Antivirus Sie nicht schützt.

1. Mehrere Antiviren-Programme
Zwei Programme schützen nicht besser, da diese miteinander in Konflikt geraten können. Sie können sich gegenseitig als potenzielle Bedrohungen ansehen und versuchen sich gegenseitig zu bekämpfen. “Wir empfehlen immer zu überprüfen, ob Sie zwei Antivirus-Programme installiert haben und wenn ja, ein Programm zu entfernen”, sagt Janus R. Nielsen.

2. Fehlende Firewall
Antivirus ist nicht identisch mit Firewall. Antivirus ist eine Sicherheitssoftware, die potenzielle Virenangriffe auf Ihrem PC aufspürt, identifiziert und isoliert. Eine Firewall ist allerdings ein spezialisiertes System, das sicherstellt, dass unerwünschter Datenverkehr in und aus Ihrem PC blockiert wird. Damit sind Hacker nicht in der Lage, Ihre Dateien und Informationen zu stehlen. Laut der Studie “IT Security Survey 2013”, die von AV Comparatives durchgeführt wurde, benutzen 37% aller PC-Benutzer weltweit einen kostenlosen Virenschutz. Diese Gratis-Versionen enthalten selten eine Firewall, sodass Sie den Gefahren mehr ausgesetzt sind.

3. Abgelaufene Lizenz
Einige haben ein Antivirus-Programm installiert, welches abgelaufen ist, ohne es zu merken. Dies passiert zum Beispiel, wenn Sie einen einen neuen PC mit vorinstallierter Sicherheitssoftware kaufen, die meistens nach 90 Tagen abläuft. Die meisten Sicherheitsprogramme fragen, ob die Lizenz erneuert werden soll. Wenn diese Nachricht ignoriert wird, schaltet sich die Software automatisch ab.

4. Inaktivierte Funktionen
Laut dem Bericht von AV Comparatives benutzen 40% eine bezahlte Sicherheitssoftware mit Antivirusschutz und Firewall. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass alle Funktionen eingeschaltet sind. Vielleicht haben Sie ein Programm installiert, das durch Ihren Antivirenschutz nicht autorisiert wurde und die Software somit abgeschaltet hat. Wir haben auch Fälle gesehen, in der die Antiviren-Software selbst von Schadprogrammen infiziert und somit der Schutz deaktiviert wurde, ohne das der Benutzer es bemerkt hat.

5. Phishing-Angriffe
Es ist eine Fehlannahme zu glauben, dass Sie gegen alles, was Sie anklicken, geschützt sind, obwohl Sie das beste Antivirus-Programm installiert haben. Obwohl die meisten Programme Anti-Phishing beinhalten, sind sie nicht vor gerissenen Hackern, die versuchen Passwörter und Kontodaten von Ihnen zu locken, sicher. Seien Sie kritisch, wenn Sie auf Links und Anhänge in Emails klicken, selbst wenn diese von Ihrer Bank oder Paypal stammen – oder wenn eine Mail Ihnen zum Gewinn einer Millionen gratuliert. Tatsache ist, dass es sich bei 75 Prozent aller weltweit gesendeten Emails um Spam handelt, laut einem Bericht von Microsoft.

Janus R. Nielsen ist Sicherheitsexperte der Antivirus-Firma www.mysecuritycenter.com. Folgen Sie dem Link um eine kostenlose Optimierung durch professionelle IT-Experten zu erhalten.

The reasons why your antivirus software does not protect you

A recent report by Microsoft shows that 75 percent of PC users today use antivirus protection. But even if you have installed security software, it is far from certain that it works optimally. Security Expert Janus R. Nielsen from the antivirus company www.mysecuritycenter.com, warns against the five most common pitfalls when using antivirus software.

The report (SIR vol 14) from Microsoft shows that PC users without antivirus protection are five times as likely to be attacked by viruses and malware than protected PCs. However, it is not a surprising conclusion, says Janus R. Nielsen. “We often experience customers who believe they are protected when they are not.” Here is his view on the five most common reasons why your antivirus software does not protect you.

1. Multiple antivirus programs
Two do not protect more than one, as they conflict with each other. They can see each other as potential threats and thereby try to fight each other. “We always advise to check if you have two antivirus programs running and if so, uninstall one,” says Janus R. Nielsen.

2. Lack of firewall
Antivirus is not the same as firewall. Antivirus is security software that can locate, identify and isolate potential virus attacks on your PC. However, firewall is a specialized system that ensures that unwelcome traffic in and out of your PC is blocked before it enters. This way hackers will not be able to vandalize and steal your files and information. According to the study “IT Security Survey 2013” conducted by AV Comparatives, 37% of the world’s PC users today have free antivirus protection installed. But since the free options rarely have firewall included, you are more exposed.

3. Expired license
Some have an antivirus program installed which has expired without them noticing it. It happens, for instance, when you buy a new PC with preinstalled security software, which often expires after 90 days. Most security software will ask if you want to renew your protection, and if you choose to ignore the message, it can automatically switch of.

4. Inactivated features
According to the report from AV Comparatives, 40 percent use paid antivirus which has both antivirus protection and firewall. However, it is important to make sure that you have all features turned on. Perhaps you have had to install a program that was not authorized by your antivirus protection, and therefore turned the software off. We have also seen examples of malware that has infected the antivirus software itself, and disabled all protection without the user knowing.

5. Phishing attacks
It is a wrong assumption to believe you are protected against everything you click on, even though you have the best antivirus program installed. Although most programs have anti-phishing included, you are not safe from cunning hackers who try to lure passwords and account details from you. Be critical when clicking on links and attachments in emails, even if they are from Paypal or your bank – or if a mail congratulates you on winning a million. In fact, 75 percent of all emails sent worldwide is spam, according to Microsoft’s report.

Janus R. Nielsen is security expert from the antivirus company www.mysecuritycenter.com. Follow the link to get a free optimization of your computer done by professional IT-experts.

Welke smartphone gebruiker bent u?

 

Wil je de volledige controle over uw telefoon of gebruik je hem alleen voor gesprekken, e-mails en sms-berichten? Kijk of je jezelf kunt herkennen in deze vier types smartphone, en hoor wat beveiligingsexpert Janus R. Nielsen van www.MYSecurityCenter.com u adviseert wat te doen om u te beschermen tegen hackers en malware.

 

De Unaware: U gebruikt een smartphone, omdat u bent aangespoord om dit te doen door je baas of kinderen, maar in werkelijkheid bent u beter af met een traditionele mobiele telefoon. Het lukt niet om vertrouwd te raken met de functies, wat betekend dat u alleen gebruik maken van uw telefoon voor bellen, sms’en en e-mails versturen. En uiteindelijk hoeft u geen apps downloaden, tenzij u begeleid wordtº bij het proces.

 

De minimalist: Je bent blij met je telefoon en gebruik het voor de meest elementaire dingen. Je download af en toe apps , maar alleen de meest noodzakelijke dingen zoals WhatsApp, Skype en Facebook. U houdt de smartphone tot die kapot is en de nieuwste modellen telefoons zijn voor de minimalist niet interessant. “Zowel de Onbewusten als de minimalistische moet extra voorzichtig zijn bij het klikken op koppelingen in e-mails en sms-berichten, omdat ze niet goed genoeg getraind zijn om te zien of het malware is of niet”, meent Janus R. Nielsen. “Het is vaak dat juist deze twee groepen geen wachtwoorden op hun telefoons hebben, omdat ze denken dat het iets te moeilijk is, wat gewoon betekent dat ze kwetsbaarder zijn als ze hun telefoons verliezen.”

 

The Enthusiast: U vindt het moeilijk om zonder uw telefoon te zijn .All uw foto’s zitten erop, het meeste van uw communicatie gebeurt hier doorheen en je bent nieuwsgierig om apps te downloaden, zodat u nog meer kunt halen uit uw telefoon. Je speelt verschillende interactieve spelletjes met de mensen om je heen en transfer geld met mobiel bankieren “Je moet extra voorzichtig zijn bij het downloaden van apps -. Altijd hun reviews lezen voordat u installeer. Als er geen opmerkingen of sterren staan, zorg er dan voor om verder onderzoek te doen over de app op het internet. Tot slot, blijf weg van het gebruik van mobiel bankieren in openbare plaatsen met wifi. ”

 

De Uitgebreide: Uw telefoon is uitgegroeid tot een verlengstuk van je arm, zowel thuis als op het werk. Je gebruikt het voor alles en nog wat en blijft zoeken naar nieuwe functies en apps te zien om het nog efficiënter kan. Je hebt uitgebreide technische kennis van hoe de telefoon werkt en verwacht een hoog niveau van veiligheid. “Dit type van smartphone-gebruikers installeert vaak eenantivirus bescherming op hun apparaat, zodat ze kunnen detecteren, blokkeren en back-up van de telefoon kunnen maken als er iets zou gebeuren. Natuurlijk zijn deze mensen zijn ook blootgesteld aan mogelijke wifi-hotspot risico’s, dit zijn meestal man-in-the-middle-aanvallen die meer en meer voorkomen op openbare netwerken. Hier, kan een hacker de informatie die u overbrengt van uw telefoon naar het netwerk verstoren en manipuleren.

 

De obsessieve: Je vervangt vaak uw smartphone met een nieuwe om de laatste technologie te krijgen. Om het maximale uit je telefoon te halen,verwijder je van de telefoon een aantal standaard programma’s om het zo naar wens te organiseren. “Gebruikers zijn zich vaak niet bewust dat hacking (jailbreaking en wroeten) de telefoon SSH-poort opent, wat betekent dat potentieeel iedereen verbinding kan maken met uw smartphone en gegevens kan stelen of toevoegen”, zegt Janus R. Nielsen. Deze gebruikers installeren vaak onbevoegde derden apps die gratis zijn, maar deze kunnen gemakkelijk malware toe voegen aan uw telefoon. “The Obsessive gebruiker kan bijvoorbeeld profiteren van een mobiele VPN-dienst (virtual private networks), waar ze verbinding kunnen maken met hun thuisnetwerk, weg van hun huis, via gecodeerde kanalen, zodat vreemden niet in staat zijn om hun online surfen te volgen.”

 

Het maakt niet uit wat voor soort smartphone gebruiker je bent, Janus R. Nielsen adviseert als eerste vooral ervoor zorgen dat de elementaire veiligheidsmaatregelen in de plaats zijn:

 

1. zorg dat je een wachtwoord op je mobiel krijgt , bestaande uit zowel cijfers als letters

 

2. Lees reviews en commentaren voor het downloaden van een app. Als er geen is blijf er dan vanaf.

 

3. Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u dit goedkeurd en begint met het downloaden van een app. Zo zou er b.v. geen behoefte aan een puzzel spel zijn om toegang tot uw berichten en locatie te krijgen.

 

4. Overweeg of u baat zou hebben bij een antivirusprogramma dat uw telefoon kan traceren, blokkeren en back-ups maakt als je het verliest.

 

5. Pas op voor de openbare wifi hotspots.

 

6. Pas a.u.b opdat de garantie is niet van toepassing als u uw telefoon jailbreak.

 

7. Wees voorzichtig met apps tegen ongeautoriseerde app stores, omdat ze gemakkelijk malware kunnen bevatten. Hetzelfde geldt voor opdringende advertenties in gratis apps.

 
 

Which smartphone user are you?

 

Do you want full control over your phone or do you only use it for calls, emails and text messages? See if you can recognize yourself in these four smartphone types, and hear what security expert Janus R. Nielsen from www.MYSecurityCenter.com advises you to do in order to prevent yourself from hackers and malware.

 

The Unaware: You use a smartphone because you have been urged to do so by your boss or children, but in reality, you are better off with a traditional mobile phone. You cannot manage to familiarize yourself with the functions, which mean you only use your phone for calling, texting and to send emails. And lastly, you do not download apps unless you are guided through the process.

 

The Minimalist: You are happy with your phone and use it for the most basic things. You download apps every once in a while, but only the most necessary ones such as WhatsApp, Skype and Facebook. You keep the smartphone until it breaks and the latest phone models do not have an interest for the Minimalist. “Both the Unaware and the Minimalist should be extra careful when clicking on links in emails and text messages, because they are not as trained to see whether it is malware or not”, believes Janus R. Nielsen. “It is often these two groups who do not have passwords on their phones because they think it is a little too difficult, which just means they are more vulnerable if they lose their phones.”

 

The Enthusiast: You find it hard to be without your phone.All your pictures are on it, most of your communication happens through it and you are curious to download apps, so that you can get even more out of your phone. You play various interactive games with the people around you and transfer money with mobile banking.“You need to be extra careful when downloading apps – always read their reviews before installing. If there are no comments or stars, then make sure to do further research about the app on the internet. Lastly, stay away from using mobile banking in public places with wifi.”

 

The Extensive: Your phone has become an extension of your arm, both at home and at work. You use it for everything and continue to explore new features and apps in order to make it even more efficient. You have extensive technical knowledge of how your phone works and demand high level of safety. “This type of smartphone users often installs antivirus protection on their device so that they can detect, block and back-up the phone if anything should happen. Of course these people are also exposed to potential wifi hotspot risks, man-in-the-middle attacks are getting increasingly widespread on public networks. Here, an attacker can interfere and manipulate the information that transfers from your phone to the network.

 

The obsessive: You often replace your smartphone with new ones to get the newest technology. In order to get the maximum from you phone, you delete several of the phone’s default programs in order to organize it to your liking. “Users are rarely aware that hacking (jailbreaking and rooting) opens the phone’s SSH port, which means anyone potentially can connect to your smartphone and steal or add data”, says Janus R. Nielsen. These users often installs unauthorized third-party apps which are free, but these can easily add malware to your phone. “The Obsessive can for instance benefit from a mobile VPN-service (virtual private networks), where they can connect to their home network, away from home, via encrypted channels, so that strangers are not able to track their online surfing.”

 

No matter what type of smartphone user you are, Janus R. Nielsen recommends first and foremost that you make sure to have the basic security measures in place:

 

1.      Get a password on your mobile, consisting of both numbers and letters.

 

2.      Read reviews and comments before downloading an app. If it has none then stay away.

 

3.      Read the terms carefully before you approve and start downloading an app. For instance there would be no need for a puzzle game to get access to your messages and location.

 

4.      Consider whether you would benefit from an antivirus program that can track your phone, block it and make back-ups if you lose it.

 

5.      Beware of public wifi hotspots.

 

6.      Please note that the warranty does not apply when you jailbreak your phone.

 

7.      Be careful with apps from unauthorized app stores, as they can easily contain malware. The same applies push advertisement in free apps.

 
 
 

De meest efficiënte malware methoden

 

Aangezien de meeste video’s op YouTube worden gestreamd via Adobe Flash Player, dat is een plug-in is voor uw browser, is het niet verwonderlijk dat hackers zich erop richten om nep-updates te maken om het maximum aantal gebruikers te bereiken. Als PC-gebruikers klikken op de pop-up, die de nep-update installeert, zal het programma in staat zijn om wachtwoorden te stelen voor online bankieren en andere online betaling sites en op deze manier in het bezit komen van het geld van de gebruikers. Het bekendste voorbeeld van een nep-Flash-update was de Flashback Trojan Horse dat meer dan 600.000 Mac-gebruikers een paar jaar geleden heeft aangevallen, maar dit is nog steeds een potentiële val, die het een van de meest lucratieve oplichting op het internet maakt.
Het beste advies is om de update direct van Adobe.com te downloaden – op deze manier weet je dat het origineel is.

 

2. Nep-antivirus waarschuwingen
“Uw pc is geïnfecteerd met virussen. Klik hier om geschikte antivirussoftware te installeren “of” uw antivirus software is verlopen ‘. Er zijn vele valse pop-ups in omloop die proberen de echte antivirus programma’s na te bootsen, en dus zo de gebruikers voor de gek houden om te betalen voor iets wat ze geloven dat hun beschermt, maar wat in feite malware is. Wat deze programma’s meestal doen is om contact informatie te stelen , die ze kunnen verkopen aan derden. Maar hoe krijg je valse waarschuwingen te scheiden van de echte? De valse pop-ups zijn agressiever, meer frequent, en blijven opduiken, zelfs als je offline bent. Als uw pc is geïnfecteerd, zal het aanzienlijk langzamer draaien, en het toevoegen van nieuwe werkbalken, nieuw wallpaper en een nieuwe startpagina, zijn allemaal indicaties die aangeven dat u malware geïnstalleerd hebt in plaats van antivirus software. Het beste advies is om nooit op pop-up waarschuwingen te klikken- niet eens proberen om ze te sluiten met de “X” in de hoek, omdat dit kan leiden tot nog meer pop-ups. Wis het in plaats daarvan door te drukken op Ctrl + Alt + Delete om de lijst van draaiende programma’s te zien en verwijder de pop-up waarschuwing uit de lijst. Als u twijfelt over de authenticiteit van de update, ga dan naar de website van het desbetreffende antivirus bedrijf en controleeren of ze onlangs updates hebben uitgegeven.

 

3. ransomware
Ransomware is de naam van een bepaald type software die hackers gebruiken om de pc van een gebruiker te blokkeren en vervolgens geld te eisen om dit het weer te ontgrendelen. Laatste voorbeeld van dit type was de zogenaamde Politie Virus dat miljoenen pc’s wereldwijd besmette. Het virus bloeide ook in Denemarken van de Deense nationale politie, en dit resulteerde landelijk in politie scam waarschuwingen. Veel Denen betaalde ongeveer 100 euro om hun pc te ontgrendelen. Maar nogmaals, je moet wel het gezond verstand te gebruiken voordat u betaalt.

 

4. Trojan aanval op Smartphones
Tegenwoordig is de term Trojans de meest voorkomende groep van kwaadaardige programma’s die vaak denken aan wormen, maar geen automatisch spreidmechanisme bevatten. Oorspronkelijk, verspreiden de Trojanen zizch via webpagina’s en snelkoppelingen in e-mails, maar vandaag zijn ook Smartphones het doelwit vanTrojanen , wat vooral een probleem is vanwege het toenemende gebruik van services zoals online bankieren op mobiele telefoons. De hackers worden steeds sluwer en voortdurend verbeteren zij hun mogelijkheden om geld uit de zakken van de consument te ronselen ‘. Er zijn zelfs voorbeelden van valse aanvragen van de banken om nieuwe bankier apps te installeren op de telefoon, en wanneer deze dan zijn geïnstalleerd, hebben de fraudeurs spyware die codes kunnen onderscheppen voor hun online bankieren, etc.

 

Als consument is het belangrijk om voortdurend sceptisch te zijn over wat je downloaden,en waarop je klikt, enz. Bovendien, moeten de security-industrie en de autoriteiten alle inspanningen doen om dit toenemende probleem aan te pakken. Malware is illegaal in de juridische zin, maar het probleem is dat het bijna nooit de gevolgen heeft schadelijke programma’s te verwijderen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen: ten eerste, het is een kwestie van resources en als er geen diepgaande georganiseerde aanval tegen een van de grote bedrijven is , is het geen hoge prioriteit voor de politie om gericht deze willekeurige mensen te identificeren met spam, phishing , virussen, etc. – het is gewoon te tijdrovend. Ten tweede kan het moeilijk zijn om de exacte positie van de zenders op te sporen. Gelukkig horen we regelmatig over onthullingen van georganiseerde cybercriminaliteit, wat aangeeft dat de politie acties een positief effect hebben.

 
 

The most efficient malware methods

 

Malware; those pesky malicious programs that can make life miserable by infecting your PC and Smartphone and, at worst, steal your money, is a growing problem. Security Expert Janus R. Nielsen from the antivirus company www.mysecuritycenter.com comments on the four most efficient malware methods today.

 

By Security Expert Janus R. Nielsen, www.mysecuritycenter.com

 

Malware is becoming an increasingly lucrative business among internet criminals. Today it is not only to annoy users with the largest amount of spam and amateurish chain letters, hoping that someone falls for a link to a highly questionable website. Now, hackers are working in a much more professional and targeted fashion, in order to make money from each individual victim.
I have noticed that American FortiGuard has listed the four most efficient methods that internet criminals use to get in the pockets of PC users, and I would like to make a few comments on these.

 

1. An Adobe Flash update that tricks users into providing full access during the installation.
Since most videos on YouTube are streamed through Adobe Flash Player, which is a plug-in for your web browser, it is not surprising that hackers aim to make fake updates in order to reach the maximum number of users. When PC users click on the pop-up, which installs the fake update, the program will be able to steal passwords for online banking and other online payment sites and this way get hold of the users’ money. The best known example of a fake Flash update was the Flashback Trojan Horse that attacked more than 600,000 Mac users a few years ago, but this is still a potential trap, which makes it one of the most lucrative scams on the internet.
The best advice is to download the update directly from Adobe.com – this way you know it is original.

 

2. Fake antivirus alerts
“Your PC is infected with viruses. Click here to install suitable antivirus software” or “Your antivirus software has expired”. There are many fake pop-ups in circulation that try to imitate the real antivirus programs, thus fooling users into paying for something they believe protects them, but which is in fact malware. What these programs typically do is to steal contact information, which they can sell to third parties. But how do you separate false warnings from the real ones? The fake pop-ups are more aggressive, more frequent, and keep popping up even though you are offline. If your PC has been infected, it will run considerably slower, adding new toolbars, new wallpaper and a new home page, which all indicate that you have installed malware instead of antivirus software. The best advice is never to click on pop-up warnings – do not even try to close them with the “X” in the corner, as this can lead to even more pop-ups. Delete it instead by pressing Control + Alt + Delete to see the list of programs running and remove the pop-up warning from the list. If you are unsure about the authenticity of the update, then go to the respective antivirus company’s website and check if they have issued updates recently.

 

3. Ransomware
Ransomware is the name of a specific type of software that hackers use to block a user’s PC and then demand money to unlock it again. Latest example of this type was the so-called Police Virus that infected millions of PCs worldwide. The virus also flourished in Denmark from the Danish National Police, which resulted in police scam warnings nationwide. Many Danes paid around 100 Euro to get their PC unlocked. But then again; you need to use common sense before you pay.

 

4. Trojan attack on Smartphones
Nowadays, the term Trojans covers the most prevalent group of malicious programs that often reminiscent of worms, but does not contain an automatic spreading mechanism. Originally, the Trojans scattered via web pages and links in e-mails, but today the Trojans also target Smartphones, which especially is an issue because of the increasing use of services such as online banking on mobiles. The hackers are becoming more cunning and they constantly improve their ability to trick money out of the consumers’ pockets. There are even examples of false requests from the banks to install new banking apps on the phone, and when they are installed, the fraudsters have installed spyware that can intercept codes for online banking, etc.

 
 

As a consumer, it is important to constantly be skeptical of what you download, click on, etc. Furthermore, the security industry and the authorities must make all efforts to tackle this increasing problem. Malware is illegal in the legal sense, but the problem is that it almost never has any consequences to emit the harmful programs. For this there are several explanations; firstly, it is a question of resources and if there is not a profound organized attack against one of the big companies, it does not have high priority for the police to identify those targeting random people with spam, phishing, viruses, etc. – it is simply too time consuming. Secondly, it can be difficult to track the exact position of the senders. Fortunately, we regularly hear about unveilings of organized cybercrime, which indicates that the police actions have a positive effect.

 
 

Zou ik willen investeren in Windows 8?

Het is nu bijna 6 maanden geleden dat Microsoft  hun nieuwe besturingssysteem lanceerde, Windows 8. Microsoft stelt dat de overgang van Windows 7 naar Windows 8  hun grootste up-to-date is. De belangrijkste wijzigingen in het besturingssysteem hebben veel mensen in twijfel of ze wel willen investeren in Windows 8. Hier bij www.mysecuritycenter.com, hebben we een kijkje genomen in het nieuwe besturingssysteem van Microsoft en hebben de voor-en nadelen met Windows 8 geïdentificeerd,die de aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden.
Wat is Windows 8?
Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft Windows 8 is geïnspireerd door de populariteit die tablets en smartphones hebben gekregen in de afgelopen jaren. Oude operationele programma’s in het systeem zijn vervangen door Apps en een betere touch-technologie die is geïmplementeerd om de navigatie-ervaring voor Windows 8 gemakkelijker te maken
Nieuwe functies
– Touch-functie: Hoewel Windows 7 dit al had, heeft het nieuwe besturingssysteem de touch-functie naar een hoger niveau genomen. Met de touch-functie is de gebruiker in staat om snel en gemakkelijk  met documenten en programma’s te wisselen,en dit ook met in-en uitzoomen op het scherm kan doen.
 – Oppervlakte: Het nieuwe oppervlak is een combinatie tussen een PC en een tablet. Het menu Start in Windows 8 is hetzelfde als het Start Screen op Windows Phone. Alle programma’s in het besturingssysteem zijn vervangen door Apps die je kunt downloaden van Windows Store, en alle commando’s  zijn eveneens  vervangen door de touch-technologie die we al kennen van tablets en smartphones.
.
– Charms: ‘Windows 8 Charms’ is een totaal nieuwe en andere functie van Windows. Charms is een klein menu dat verschijnt als u de muis door de rechterkant van het scherm op uw computer sleept of op uw tablet met uw vingers. Het menu bestaat uit essentiële functies zoals; Access Start Screen, zoeken, delen, apparaten en Instellingen. Zo kan de Search Charm worden gebruikt om niet alleen te zoeken op het internet, maar ook door middel van al je apps
– Meerdere schermen: Windows 8 is verbeterd met de mogelijkheid om meerdere schermen te gebruiken. Het nieuwe besturingssysteem biedt u de mogelijkheid om je startscherm op een scherm te gebruiken, en je bureaublad op de andere. Een andere functie is dat u verschillende achtergronden kunt gebruiken op de schermen, en  je ook de mogelijkheid geeft om uw scherm te splitsen in twee schermen, zodat u b.v.  uw werk-gerelateerde taken aan de ene kant van het scherm kunt hebben en uw prive zaakjes aan de andere kant van het scherm. 
 – Windows Store: Hoewel Windows Store geen nieuwe functie is, is het nu des te belangrijkervoor het besturingssysteem dan ooit tevoren. Windows winkel geeft u de mogelijkheid om allerlei gratis en betaalde apps te downloaden. Bovendien kunt u eenvoudig updates downloaden voor de apps die u geïnstalleerd heeft op uw pc, tablet of smartphone
voordelen:
– Snelste Windows ooit: Windows 8 is het snelste besturingssysteem van Microsoft tot nu toe. Niet alleen is het snel op te starten, maar de algemene snelheid van het systeem is ook snel.
. Beter geheugenbeheer: Het nieuwe besturingssysteem heeft een beter geheugen management. De Apps laat minder sporen op uw computer achter, wat resulteert in lagere geheugengebruik.
– Betere levensduur van de batterij: De levensduur van de batterij wordt verlengd met Windows 8. Het besturingssysteem zet Apps en programma’s op het bureaublad tijdelijk af als de pc slaapt.
– Apparaat ondersteuning: Windows 8 geeft u een betere kans om meerdere schermen te gebruiken. Verder is USB 3.0 direct geïmplementeerd in het systeem.
– Windows Store: Windows Store maakt het mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe en bestaande applicaties te downloaden en bij te werken op uw pc, tablet of smartphone.
– Prijs: Als u al met Windows 7, XP of Vista, hebt u de mogelijkheid om uw versie te upgraden naar Windows 8 voor de kleine prijs van 39,99 euro.
Toekomst: Windows 8 heeft alle mogelijkheden om het gewenste besturingssysteem van de toekomst te worden. Waarschijnlijk zullen meer programma’s in de toekomst worden gemaakt speciaal voor dit soort platform
Nadelen
– Start Scherm en menu: Het “Metro” Start Screen voor Windows 8 kan niet worden gewijzigd naar het oorspronkelijke Start Screen. Bovendien is ook het Start Menu van het bureaublad verdwenen.
– Niet voor iedereen: Niet alle CPU’s kunnen de nieuwe Windows 8 draaien. Vooral CPU’s  kleiner dan 1 GHz lopen risico’s.
Geen essentiele veranderingen: Behalve de touch-functie en de nieuwe oppervlakte, biedt Windows 8 niet echt grote belangrijke verbeteringen in verhouding met de vorige versie van het besturingssysteem.
– Slechte beveiliging: Een recente test van het besturingssysteem laat zien dat Windows 8 het mogelijk maakt 15 van de 100 meest voorkomende malware-programma’s er door laat. Daarom is het een noodzaak om een alternatieve veiligheidsoplossing te ïnstalleren die actief is op uw PC. Zorg ervoor dat u niet twee antivirusprogramma’s tegelijk gebruikt, want deze kunnen met elkaar conflicteren.
onze aanbeveling
Denk na over wat voor soort behoeften u nodig heeft als een pc-gebruiker. Vindt u het gemakkelijk om vertrouwd te raken met nieuwe systemen? Als u een tablet of een Windows-of Android-telefoon heeft dan moet u  verandering onmiddellijk overwegen. Als u meer comfortabel bent met het oude Microsoft Office-pakket, omdat u alle functies weet of als u een oudere computer (meer dan vijf jaar) hebt, is het de moeite waard niet om je geld aan een upgrade te besteden

Should I invest in Windows 8?

It has now been almost 6 months since Microsoft launched their new operating system, Windows 8. Microsoft states that their transition from Windows 7 to Windows 8 is their biggest up to date. The major changes in the operating system have put many people in doubt whether they should invest in Windows 8. Here at www.mysecuritycenter.com, we have taken a look at Microsoft’s new operating system and have identified the pros and cons with Windows 8, which might influence your purchase decision.
What is Windows 8?
Microsoft´s new operating system Windows 8 is inspired by the popularity which tablets and smartphones have had in recent years. Old operating programs in the system have been replaced by Apps and a better touch-technology has been implemented to ease the navigation experience for Windows 8.
New features
        Touch-feature: Even though Windows 7 already had it, the new operating system has taken the touch-feature to the next level. The touch-feature allows the user to quickly and easily move around the documents and programs, as well as zooming in and out on the screen. 
        Surface: The new surface is a combination between a PC and a tablet. The Start Menu in Windows 8 is the same as the Start Screen on Windows Phone. All programs in the operating system has been replaced by Apps you can download from Windows Store, and all commands have
         likewise been replaced by the touch-technology we already know from tablets and smartphones. 
        Charms: ‘Windows 8 Charms’ is a totally new and different feature to Windows. Charms is a small menu which appears if you mouse through the right side of the screen on your computer or drag out with your fingers on your tablet. The menu includes essential functions as; Access Start Screen, Search, Share, Devices and Settings. For example, the Search Charm can be used to search through not only the internet, but also through all your Apps. 
        Multiple Screens: Windows 8 have improved the ability to use multiple screens. The new operating system gives you the possibility to have your Start Screen running on one screen, and your Desktop on the other. Other features allow you to use different backgrounds on the screens, and also gives you the possibility to split your screen into two screens, so you for example can have your work-related tasks on one side of the screen and your private encounters on the other side of the screen. 
        Windows Store: While Windows Store is not a new feature, it is now more essential for the operating system than ever before. Windows store gives you the possibility to download all kinds of free and paid Apps. Furthermore, you can easily download updates for the Apps you have installed on your PC, tablet or smartphone. 
Pros:
        Fastest Windows ever: Windows 8 is the fastest operating system from Microsoft to date. Not only does it boot fast, the general speed of the system is fast as well. 
        Better memory management: The new operating system has a better memory management. The Apps leaves fewer traces on your computer, which results in lower memory usage. 
        Better battery life: The battery life is extended with Windows 8. The operating system suspends Apps and programs on the desktop while the PC is at sleep. 
        Device support: Windows 8 gives you a better opportunity to use multiple screens. Furthermore, it has USB 3.0 implemented directly into the system. 
        Windows Store: Windows Store allows to you easily and quickly download new and update existing Apps to your PC, tablet or smartphone. 
        Price: If you are already using Windows 7, XP or Vista, you have the opportunity to upgrade your version to Windows 8 for the small amount of 39.99 USD. 
        Future: Windows 8 has all the possibilities to become the preferred operating system of the future. Most likely more and more programs in the future would be built specially for this kind of platform. 
Cons:
        Start Screen and Menu: The “Metro” Start Screen for Windows 8 cannot be changed back to the original Start Screen. Furthermore, the Start Menu has also disappeared from the Desktop. 
        Not for everyone: Not all CPU’s can run the new Windows 8. Especially CPU’s smaller than 1GHz are at risk. 
        No essential changes: Apart from the touch-feature and the new surface, Windows 8 does not really offer you any major improvements from the previous version of the operating system. 
        Bad security: A recent test of the operating system shows that Windows 8 allows 15 out of the 100 most common malware-programs to slip through. Therefore, it is a necessity to have an alternative safety solution installed and running on your PC. Be sure though not to have two antivirus programs running simultaneously, as they can conflict with each other. 
Our recommendation
Think about what kind of needs you have as a PC user. Do you find it easy to familiarize yourself with new systems? If you have a tablet and a Windows or Android phone then you should consider changing immediately. If you are more comfortable with the old Microsoft Office package, because you know all the functions or if you have an older computer (over five years), it may not be worth spending money on an upgrade.