Welke smartphone gebruiker bent u?

 

Wil je de volledige controle over uw telefoon of gebruik je hem alleen voor gesprekken, e-mails en sms-berichten? Kijk of je jezelf kunt herkennen in deze vier types smartphone, en hoor wat beveiligingsexpert Janus R. Nielsen van www.MYSecurityCenter.com u adviseert wat te doen om u te beschermen tegen hackers en malware.

 

De Unaware: U gebruikt een smartphone, omdat u bent aangespoord om dit te doen door je baas of kinderen, maar in werkelijkheid bent u beter af met een traditionele mobiele telefoon. Het lukt niet om vertrouwd te raken met de functies, wat betekend dat u alleen gebruik maken van uw telefoon voor bellen, sms’en en e-mails versturen. En uiteindelijk hoeft u geen apps downloaden, tenzij u begeleid wordtº bij het proces.

 

De minimalist: Je bent blij met je telefoon en gebruik het voor de meest elementaire dingen. Je download af en toe apps , maar alleen de meest noodzakelijke dingen zoals WhatsApp, Skype en Facebook. U houdt de smartphone tot die kapot is en de nieuwste modellen telefoons zijn voor de minimalist niet interessant. “Zowel de Onbewusten als de minimalistische moet extra voorzichtig zijn bij het klikken op koppelingen in e-mails en sms-berichten, omdat ze niet goed genoeg getraind zijn om te zien of het malware is of niet”, meent Janus R. Nielsen. “Het is vaak dat juist deze twee groepen geen wachtwoorden op hun telefoons hebben, omdat ze denken dat het iets te moeilijk is, wat gewoon betekent dat ze kwetsbaarder zijn als ze hun telefoons verliezen.”

 

The Enthusiast: U vindt het moeilijk om zonder uw telefoon te zijn .All uw foto’s zitten erop, het meeste van uw communicatie gebeurt hier doorheen en je bent nieuwsgierig om apps te downloaden, zodat u nog meer kunt halen uit uw telefoon. Je speelt verschillende interactieve spelletjes met de mensen om je heen en transfer geld met mobiel bankieren “Je moet extra voorzichtig zijn bij het downloaden van apps -. Altijd hun reviews lezen voordat u installeer. Als er geen opmerkingen of sterren staan, zorg er dan voor om verder onderzoek te doen over de app op het internet. Tot slot, blijf weg van het gebruik van mobiel bankieren in openbare plaatsen met wifi. ”

 

De Uitgebreide: Uw telefoon is uitgegroeid tot een verlengstuk van je arm, zowel thuis als op het werk. Je gebruikt het voor alles en nog wat en blijft zoeken naar nieuwe functies en apps te zien om het nog efficiënter kan. Je hebt uitgebreide technische kennis van hoe de telefoon werkt en verwacht een hoog niveau van veiligheid. “Dit type van smartphone-gebruikers installeert vaak eenantivirus bescherming op hun apparaat, zodat ze kunnen detecteren, blokkeren en back-up van de telefoon kunnen maken als er iets zou gebeuren. Natuurlijk zijn deze mensen zijn ook blootgesteld aan mogelijke wifi-hotspot risico’s, dit zijn meestal man-in-the-middle-aanvallen die meer en meer voorkomen op openbare netwerken. Hier, kan een hacker de informatie die u overbrengt van uw telefoon naar het netwerk verstoren en manipuleren.

 

De obsessieve: Je vervangt vaak uw smartphone met een nieuwe om de laatste technologie te krijgen. Om het maximale uit je telefoon te halen,verwijder je van de telefoon een aantal standaard programma’s om het zo naar wens te organiseren. “Gebruikers zijn zich vaak niet bewust dat hacking (jailbreaking en wroeten) de telefoon SSH-poort opent, wat betekent dat potentieeel iedereen verbinding kan maken met uw smartphone en gegevens kan stelen of toevoegen”, zegt Janus R. Nielsen. Deze gebruikers installeren vaak onbevoegde derden apps die gratis zijn, maar deze kunnen gemakkelijk malware toe voegen aan uw telefoon. “The Obsessive gebruiker kan bijvoorbeeld profiteren van een mobiele VPN-dienst (virtual private networks), waar ze verbinding kunnen maken met hun thuisnetwerk, weg van hun huis, via gecodeerde kanalen, zodat vreemden niet in staat zijn om hun online surfen te volgen.”

 

Het maakt niet uit wat voor soort smartphone gebruiker je bent, Janus R. Nielsen adviseert als eerste vooral ervoor zorgen dat de elementaire veiligheidsmaatregelen in de plaats zijn:

 

1. zorg dat je een wachtwoord op je mobiel krijgt , bestaande uit zowel cijfers als letters

 

2. Lees reviews en commentaren voor het downloaden van een app. Als er geen is blijf er dan vanaf.

 

3. Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u dit goedkeurd en begint met het downloaden van een app. Zo zou er b.v. geen behoefte aan een puzzel spel zijn om toegang tot uw berichten en locatie te krijgen.

 

4. Overweeg of u baat zou hebben bij een antivirusprogramma dat uw telefoon kan traceren, blokkeren en back-ups maakt als je het verliest.

 

5. Pas op voor de openbare wifi hotspots.

 

6. Pas a.u.b opdat de garantie is niet van toepassing als u uw telefoon jailbreak.

 

7. Wees voorzichtig met apps tegen ongeautoriseerde app stores, omdat ze gemakkelijk malware kunnen bevatten. Hetzelfde geldt voor opdringende advertenties in gratis apps.

 
 

Which smartphone user are you?

 

Do you want full control over your phone or do you only use it for calls, emails and text messages? See if you can recognize yourself in these four smartphone types, and hear what security expert Janus R. Nielsen from www.MYSecurityCenter.com advises you to do in order to prevent yourself from hackers and malware.

 

The Unaware: You use a smartphone because you have been urged to do so by your boss or children, but in reality, you are better off with a traditional mobile phone. You cannot manage to familiarize yourself with the functions, which mean you only use your phone for calling, texting and to send emails. And lastly, you do not download apps unless you are guided through the process.

 

The Minimalist: You are happy with your phone and use it for the most basic things. You download apps every once in a while, but only the most necessary ones such as WhatsApp, Skype and Facebook. You keep the smartphone until it breaks and the latest phone models do not have an interest for the Minimalist. “Both the Unaware and the Minimalist should be extra careful when clicking on links in emails and text messages, because they are not as trained to see whether it is malware or not”, believes Janus R. Nielsen. “It is often these two groups who do not have passwords on their phones because they think it is a little too difficult, which just means they are more vulnerable if they lose their phones.”

 

The Enthusiast: You find it hard to be without your phone.All your pictures are on it, most of your communication happens through it and you are curious to download apps, so that you can get even more out of your phone. You play various interactive games with the people around you and transfer money with mobile banking.“You need to be extra careful when downloading apps – always read their reviews before installing. If there are no comments or stars, then make sure to do further research about the app on the internet. Lastly, stay away from using mobile banking in public places with wifi.”

 

The Extensive: Your phone has become an extension of your arm, both at home and at work. You use it for everything and continue to explore new features and apps in order to make it even more efficient. You have extensive technical knowledge of how your phone works and demand high level of safety. “This type of smartphone users often installs antivirus protection on their device so that they can detect, block and back-up the phone if anything should happen. Of course these people are also exposed to potential wifi hotspot risks, man-in-the-middle attacks are getting increasingly widespread on public networks. Here, an attacker can interfere and manipulate the information that transfers from your phone to the network.

 

The obsessive: You often replace your smartphone with new ones to get the newest technology. In order to get the maximum from you phone, you delete several of the phone’s default programs in order to organize it to your liking. “Users are rarely aware that hacking (jailbreaking and rooting) opens the phone’s SSH port, which means anyone potentially can connect to your smartphone and steal or add data”, says Janus R. Nielsen. These users often installs unauthorized third-party apps which are free, but these can easily add malware to your phone. “The Obsessive can for instance benefit from a mobile VPN-service (virtual private networks), where they can connect to their home network, away from home, via encrypted channels, so that strangers are not able to track their online surfing.”

 

No matter what type of smartphone user you are, Janus R. Nielsen recommends first and foremost that you make sure to have the basic security measures in place:

 

1.      Get a password on your mobile, consisting of both numbers and letters.

 

2.      Read reviews and comments before downloading an app. If it has none then stay away.

 

3.      Read the terms carefully before you approve and start downloading an app. For instance there would be no need for a puzzle game to get access to your messages and location.

 

4.      Consider whether you would benefit from an antivirus program that can track your phone, block it and make back-ups if you lose it.

 

5.      Beware of public wifi hotspots.

 

6.      Please note that the warranty does not apply when you jailbreak your phone.

 

7.      Be careful with apps from unauthorized app stores, as they can easily contain malware. The same applies push advertisement in free apps.