Zou ik willen investeren in Windows 8?

Het is nu bijna 6 maanden geleden dat Microsoft  hun nieuwe besturingssysteem lanceerde, Windows 8. Microsoft stelt dat de overgang van Windows 7 naar Windows 8  hun grootste up-to-date is. De belangrijkste wijzigingen in het besturingssysteem hebben veel mensen in twijfel of ze wel willen investeren in Windows 8. Hier bij www.mysecuritycenter.com, hebben we een kijkje genomen in het nieuwe besturingssysteem van Microsoft en hebben de voor-en nadelen met Windows 8 geïdentificeerd,die de aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden.
Wat is Windows 8?
Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft Windows 8 is geïnspireerd door de populariteit die tablets en smartphones hebben gekregen in de afgelopen jaren. Oude operationele programma’s in het systeem zijn vervangen door Apps en een betere touch-technologie die is geïmplementeerd om de navigatie-ervaring voor Windows 8 gemakkelijker te maken
Nieuwe functies
– Touch-functie: Hoewel Windows 7 dit al had, heeft het nieuwe besturingssysteem de touch-functie naar een hoger niveau genomen. Met de touch-functie is de gebruiker in staat om snel en gemakkelijk  met documenten en programma’s te wisselen,en dit ook met in-en uitzoomen op het scherm kan doen.
 – Oppervlakte: Het nieuwe oppervlak is een combinatie tussen een PC en een tablet. Het menu Start in Windows 8 is hetzelfde als het Start Screen op Windows Phone. Alle programma’s in het besturingssysteem zijn vervangen door Apps die je kunt downloaden van Windows Store, en alle commando’s  zijn eveneens  vervangen door de touch-technologie die we al kennen van tablets en smartphones.
.
– Charms: ‘Windows 8 Charms’ is een totaal nieuwe en andere functie van Windows. Charms is een klein menu dat verschijnt als u de muis door de rechterkant van het scherm op uw computer sleept of op uw tablet met uw vingers. Het menu bestaat uit essentiële functies zoals; Access Start Screen, zoeken, delen, apparaten en Instellingen. Zo kan de Search Charm worden gebruikt om niet alleen te zoeken op het internet, maar ook door middel van al je apps
– Meerdere schermen: Windows 8 is verbeterd met de mogelijkheid om meerdere schermen te gebruiken. Het nieuwe besturingssysteem biedt u de mogelijkheid om je startscherm op een scherm te gebruiken, en je bureaublad op de andere. Een andere functie is dat u verschillende achtergronden kunt gebruiken op de schermen, en  je ook de mogelijkheid geeft om uw scherm te splitsen in twee schermen, zodat u b.v.  uw werk-gerelateerde taken aan de ene kant van het scherm kunt hebben en uw prive zaakjes aan de andere kant van het scherm. 
 – Windows Store: Hoewel Windows Store geen nieuwe functie is, is het nu des te belangrijkervoor het besturingssysteem dan ooit tevoren. Windows winkel geeft u de mogelijkheid om allerlei gratis en betaalde apps te downloaden. Bovendien kunt u eenvoudig updates downloaden voor de apps die u geïnstalleerd heeft op uw pc, tablet of smartphone
voordelen:
– Snelste Windows ooit: Windows 8 is het snelste besturingssysteem van Microsoft tot nu toe. Niet alleen is het snel op te starten, maar de algemene snelheid van het systeem is ook snel.
. Beter geheugenbeheer: Het nieuwe besturingssysteem heeft een beter geheugen management. De Apps laat minder sporen op uw computer achter, wat resulteert in lagere geheugengebruik.
– Betere levensduur van de batterij: De levensduur van de batterij wordt verlengd met Windows 8. Het besturingssysteem zet Apps en programma’s op het bureaublad tijdelijk af als de pc slaapt.
– Apparaat ondersteuning: Windows 8 geeft u een betere kans om meerdere schermen te gebruiken. Verder is USB 3.0 direct geïmplementeerd in het systeem.
– Windows Store: Windows Store maakt het mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe en bestaande applicaties te downloaden en bij te werken op uw pc, tablet of smartphone.
– Prijs: Als u al met Windows 7, XP of Vista, hebt u de mogelijkheid om uw versie te upgraden naar Windows 8 voor de kleine prijs van 39,99 euro.
Toekomst: Windows 8 heeft alle mogelijkheden om het gewenste besturingssysteem van de toekomst te worden. Waarschijnlijk zullen meer programma’s in de toekomst worden gemaakt speciaal voor dit soort platform
Nadelen
– Start Scherm en menu: Het “Metro” Start Screen voor Windows 8 kan niet worden gewijzigd naar het oorspronkelijke Start Screen. Bovendien is ook het Start Menu van het bureaublad verdwenen.
– Niet voor iedereen: Niet alle CPU’s kunnen de nieuwe Windows 8 draaien. Vooral CPU’s  kleiner dan 1 GHz lopen risico’s.
Geen essentiele veranderingen: Behalve de touch-functie en de nieuwe oppervlakte, biedt Windows 8 niet echt grote belangrijke verbeteringen in verhouding met de vorige versie van het besturingssysteem.
– Slechte beveiliging: Een recente test van het besturingssysteem laat zien dat Windows 8 het mogelijk maakt 15 van de 100 meest voorkomende malware-programma’s er door laat. Daarom is het een noodzaak om een alternatieve veiligheidsoplossing te ïnstalleren die actief is op uw PC. Zorg ervoor dat u niet twee antivirusprogramma’s tegelijk gebruikt, want deze kunnen met elkaar conflicteren.
onze aanbeveling
Denk na over wat voor soort behoeften u nodig heeft als een pc-gebruiker. Vindt u het gemakkelijk om vertrouwd te raken met nieuwe systemen? Als u een tablet of een Windows-of Android-telefoon heeft dan moet u  verandering onmiddellijk overwegen. Als u meer comfortabel bent met het oude Microsoft Office-pakket, omdat u alle functies weet of als u een oudere computer (meer dan vijf jaar) hebt, is het de moeite waard niet om je geld aan een upgrade te besteden

Should I invest in Windows 8?

It has now been almost 6 months since Microsoft launched their new operating system, Windows 8. Microsoft states that their transition from Windows 7 to Windows 8 is their biggest up to date. The major changes in the operating system have put many people in doubt whether they should invest in Windows 8. Here at www.mysecuritycenter.com, we have taken a look at Microsoft’s new operating system and have identified the pros and cons with Windows 8, which might influence your purchase decision.
What is Windows 8?
Microsoft´s new operating system Windows 8 is inspired by the popularity which tablets and smartphones have had in recent years. Old operating programs in the system have been replaced by Apps and a better touch-technology has been implemented to ease the navigation experience for Windows 8.
New features
        Touch-feature: Even though Windows 7 already had it, the new operating system has taken the touch-feature to the next level. The touch-feature allows the user to quickly and easily move around the documents and programs, as well as zooming in and out on the screen. 
        Surface: The new surface is a combination between a PC and a tablet. The Start Menu in Windows 8 is the same as the Start Screen on Windows Phone. All programs in the operating system has been replaced by Apps you can download from Windows Store, and all commands have
         likewise been replaced by the touch-technology we already know from tablets and smartphones. 
        Charms: ‘Windows 8 Charms’ is a totally new and different feature to Windows. Charms is a small menu which appears if you mouse through the right side of the screen on your computer or drag out with your fingers on your tablet. The menu includes essential functions as; Access Start Screen, Search, Share, Devices and Settings. For example, the Search Charm can be used to search through not only the internet, but also through all your Apps. 
        Multiple Screens: Windows 8 have improved the ability to use multiple screens. The new operating system gives you the possibility to have your Start Screen running on one screen, and your Desktop on the other. Other features allow you to use different backgrounds on the screens, and also gives you the possibility to split your screen into two screens, so you for example can have your work-related tasks on one side of the screen and your private encounters on the other side of the screen. 
        Windows Store: While Windows Store is not a new feature, it is now more essential for the operating system than ever before. Windows store gives you the possibility to download all kinds of free and paid Apps. Furthermore, you can easily download updates for the Apps you have installed on your PC, tablet or smartphone. 
Pros:
        Fastest Windows ever: Windows 8 is the fastest operating system from Microsoft to date. Not only does it boot fast, the general speed of the system is fast as well. 
        Better memory management: The new operating system has a better memory management. The Apps leaves fewer traces on your computer, which results in lower memory usage. 
        Better battery life: The battery life is extended with Windows 8. The operating system suspends Apps and programs on the desktop while the PC is at sleep. 
        Device support: Windows 8 gives you a better opportunity to use multiple screens. Furthermore, it has USB 3.0 implemented directly into the system. 
        Windows Store: Windows Store allows to you easily and quickly download new and update existing Apps to your PC, tablet or smartphone. 
        Price: If you are already using Windows 7, XP or Vista, you have the opportunity to upgrade your version to Windows 8 for the small amount of 39.99 USD. 
        Future: Windows 8 has all the possibilities to become the preferred operating system of the future. Most likely more and more programs in the future would be built specially for this kind of platform. 
Cons:
        Start Screen and Menu: The “Metro” Start Screen for Windows 8 cannot be changed back to the original Start Screen. Furthermore, the Start Menu has also disappeared from the Desktop. 
        Not for everyone: Not all CPU’s can run the new Windows 8. Especially CPU’s smaller than 1GHz are at risk. 
        No essential changes: Apart from the touch-feature and the new surface, Windows 8 does not really offer you any major improvements from the previous version of the operating system. 
        Bad security: A recent test of the operating system shows that Windows 8 allows 15 out of the 100 most common malware-programs to slip through. Therefore, it is a necessity to have an alternative safety solution installed and running on your PC. Be sure though not to have two antivirus programs running simultaneously, as they can conflict with each other. 
Our recommendation
Think about what kind of needs you have as a PC user. Do you find it easy to familiarize yourself with new systems? If you have a tablet and a Windows or Android phone then you should consider changing immediately. If you are more comfortable with the old Microsoft Office package, because you know all the functions or if you have an older computer (over five years), it may not be worth spending money on an upgrade.